Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Model de garantia d'ingressos i oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS)

Suport a la planificació i elaboració d'un nou model local de garantia d'ingressos i a la implantació d'oficines de gestió de les prestacions econòmiques (OGPS). Actuacions d'acompanyament adreçades a aquells ens locals que tenen l'objectiu d'avançar cap a noves polítiques i serveis que garanteixin l'accés a uns ingressos dignes i a la cobertura de necessitats bàsiques de tota la ciutadania i especialment d'aquells sectors més vulnerables.
Els ens locals poden optar per alguna de les actuacions següents:
- Canvi de model local de garantia d'ingressos: inclou l'anàlisi de la situació i acompanyament al canvi, la definició del catàleg i modalitats de prestacions i l'acompanyament a la redacció de la Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social.
- Definició dels processos i procediments relacionats amb les prestacions econòmiques de caràcter social i el seu desplegament mitjançant formació, adaptació del model de Manual de Processos i fitxes metodològiques.
- Acompanyament al disseny d'oficines de gestió de les prestacions (OGPS): inclou el disseny estratègic, la definició del model organitzatiu i de RRHH i l'anàlisi dels costos necessaris per a la implantació.
Per accedir al recurs s'ha de ser una àrea bàsica de serveis socials.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Existència d'antecedents i actuacions iniciades amb l'objectiu d'implementar un nou model local de garantia d'ingressos: [30 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud.
60
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència als que tinguin major població
- Municipis de 20.000 a 29.999 habitants [10 punts]
- Municipis de 30.000 a 49.999 habitants [20 punts]
- Municipis de 50.000 a 74.999 habitants [30 punts]
- Municipis de més de 75.000 habitants [40 punts]

En el cas del consells comarcals, s'aplicaran els mateixos criteris dels municipis sumant la població dels municipis que integren l'Àrea Bàsica de Serveis Socials comarcal.
40
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-032-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-032-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SSAD: TASSAD i Espais d'innovació en la prestació dels SSAD (la part dels espais).
Altres condicions: Per accedir al recurs s'ha de ser una àrea bàsica de serveis socials.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34970