Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - Hèstia

Suport a la millora de criteris de registre al sistema d'informació dels Serveis Socials (Hèstia), adreçat a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, mitjançant sessions participatives amb l'equip de l'Àrea Bàsica, identificant els processos clau d'atenció social i acordant els criteris de registre al sistema d'informació.

Els objectius del recurs són:
- Identificar els processos claus de recollida a Hèstia.
- Compartir processos d'atenció i transformar-los en un registre únic de recollida.
- Instaurar una metodologia de treball conjunta per a la revisió contínua dels processos de registre a Hèstia.
- Implicar els/les professionals de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials en el procés de registre. Fer partícips als i les professionals dels acords relacionats amb els criteris del procés de registre a Hèstia.
- Establir criteris comuns de registre.
- Sensibilitzar els/les professionals vs la importància i beneficis del registre.
- Elaborar un manual de registre unificat per tota l'Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica acordada amb l'Àrea Bàsica.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Especifica l'existència d'una figura que assumeixi la coordinació/direcció de l'acció de millora: [35 punts]
- Especifica l'existència d'un/una professional amb dedicació per al seguiment del projecte: [35 punts]
- Si es compleix 2 criteris: [70 punts]
- Si es compleix 1 criteri: [35 punts]
- Si no especifica cap criteri i per tant no n'acompleix cap: [0 punts]
70
Existència d'antecedents de suport rebut o de recursos atorgats en anys anteriors per part del centre gestor
- No han rebut cap suport dins els 3 anys anteriors o més: [30 punts]
- No han rebut cap suport dins els 2 anys anteriors: [15 punts]
- No han rebut cap suport dins l'any anterior: [10 punts]
- Han rebut suport dins l'any anterior: [0 punts]
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-031-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-031-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SSAD: TASSAD i Espais d'innovació en la prestació dels SSAD (la part dels espais)
Altres condicions: Per accedir al recurs cal ser una Àrea Bàsica.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens ha de disposar d'un espai amb connexió a internet, de dimensions adequades al nombre de professionals de l'equip.
En el cas de fer les sessions online els/les participants han de disposar d'ordinador amb connexió a internet, independentment del lloc on es produeixi la sessió (domicili, lloc de treball).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció
    a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23164