Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Presència institucional a Internet

Servei de suport, implantació i manteniment de portals corporatius, eines relacionades i multicanalitat, per millorar l'eficiència en la prestació de serveis a la ciutadania i assegurar-ne el compliment legal. El servei comprèn les activitats següents:
- Conceptualització, anàlisi i disseny amb el personal tècnic municipal del dossier de continguts del portal web de l'ens local
- Identificació dels mòduls necessaris de publicació i tramitació (seu electrònica, perfil de contractant, tauler, etc.)
- Formació, activació i posada en marxa del portal
- Manteniment de la solució i adaptació a la normativa vigent.

La solució integrarà les eines que la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta de Catalunya posen a disposició dels ens locals.
La concessió del recurs inclou l'accés a la comunitat de pràctica "Referents de webs locals" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrumernt vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'obsolescència del web existent
- El web existent és millorable en les seves funcionalitats bàsiques, com ara la informació sobre els serveis municipals, els canals d'atenció ciutadana o l'accés als serveis de seu electrònica (informació pública, tramitació): [30 punts].
- El web existent es pot considerar plenament funcional quant als aspectes anteriors però requereix altres millores funcionals o tecnològiques: [20 punts].
- El web existent es plenament funcional i no requereix altres millores funcionals o tecnològiques: [0 punts].
30
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- L'ens local disposa d'un referent per al desenvolupament i manteniment continuat del portal d'internet: [30 punts].
- L'ens local disposa d'un referent per al desenvolupament i manteniment a temps parcial del portal d'internet: [20 punts].
- L'ens local no disposa de referent estable: [0 punts].
30
Nombre d'habitants: priorització dels ajuntaments de municipis amb població fins a 5.000 habitants
- Municipis amb població fins a 1.000 habitants: [20 punts].
- Municipis amb població entre 1.001 i 5.000 habitants: [10 punts].
20
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Sol·licitud presentada el primer trimestre del termini de sol·licitud: [20 punts].
- Sol·licitud presentada el segon trimestre del termini de sol·licitud: [10 punts].
- Sol·licitud presentada el tercer trimestre del termini de sol·licitud: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23201