Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Processos de negociació de les condicions de treball

Suport jurídic i tècnic als equips de govern durant els processos de negociació col·lectiva, amb l'objectiu de facilitar la definició i l'aplicació d'estratègies de polítiques de personal que han de culminar amb acords de condicions de treball.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic de l'ens dedicat a recursos humans:
- de 0 a 1: [50 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
50
Grau d'adequació de la negociació a la normativa vigent i viabilitat de l'assistència
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern, proposta de negociació i línies de treball en el procés.
40
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Es valorarà positivament que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència per part de la Diputació.
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 30
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens haurà de fer el contacte previ exposant les necessitats i concretant la petició mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia del servei: s.sajrh@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs al portal municipal de tràmits (PMT).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text Refos de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; Decret llei 1/1997, de 31 d'octubre que aprova el Text únic de la legislació vigent en matèria de Funció Pública de Catalunya; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, que aprova el Text refós de l'estatut dels treballadors; Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local; Decret llei 2/2003, de 28 d'abril que s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; Decret 214/1990, de 30 d'octubre que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya; Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya que s'aproven amb caràcter anual.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23208