Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Noves oportunitats educatives 4.10: Finançament de formació per a la continuïtat educativa

Participació en el finançament de recursos educatius que facilitin la continuïtat de la trajectòria educativa.
Es finançaran cursos per obtenir el graduat en Educació Secundària; cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o a Cicles Formatius de Grau Superior.
També Programes de formació i inserció (PFI) en la modalitat de Plans d'iniciació professional (PIP) i en la modalitat Plans de transició al treball (PTT).

La concessió del suport genera de forma automàtica la condició de membre de la Xarxa NOE (noves
oportunitats educatives) per part de l'ens local sol·licitant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Cursos de preparació per a proves d'accés
Acreditar finançament íntegre a càrrec de l'ens i informació sobre centre i inscripcions.
PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
Acreditar autorització del Departament d'Educació i informació sobre inscripcions.
PFI en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)
Acreditar acord vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre inscripcions.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-117-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-117-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens.
Altres condicions: - La sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques per cadascuna de les modalitats que es sol·liciten
- Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO i cursos de preparació per a proves d'accés a CFGS, l'actuació ha de finançar-se amb càrrec íntegre al pressupost de l'ens sol·licitant i desenvolupar-se a través d'una escola, aula o servei municipal de formació de persones adultes. S'ha d'acreditar la inscripció als cursos d'un mínim de 10 alumnes. Quan els cursos s'adrecin a alumnes amb necessitats educatives especials aquest mínim és de 8 alumnes
- Per a programes de Formació i inserció (PFI) en modalitat Plans d'Iniciació Professional (PIP) s'ha d'acreditar que es té autorització del Departament d'Educació per a la realització del/s Pla/ns i s'ha de proporcionar informació del número de persones inscrites
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat de Transició al Treball (PTT) s'ha d'acreditar l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Educació per al seu finançament i s'ha de proporcionar informació del número de persones inscrites
- Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 15.000euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI), l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 30.000euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap 1, 2 i 4, en conceptes de despeses següents:
- Personal formador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/09/2023 a 31/07/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/09/2024
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 15.000 euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI), l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 30.000 euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'art.5.4 estableix que correspon a les Administracions Públiques la promoció d'ofertes d'aprenentatge flexibles que permetin l'adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les corresponents titulacions a aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu sense cap titulació. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, diu a l'art. 159.3.a. que, entre d'altres àmbits, els municipis poden participar: tant, en la programació dels ensenyaments professionals i en la coordinació amb l'entorn territorial i empresarial i en el foment de la implicació dels agents territorials i socials; com en el desenvolupament dels "programes de qualificació professional inicial" (actualment substituïts pels programes de formació i inserció). Per la seva banda, l'art.12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, estableix que les Administracions Locals han d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. I en general de les persones amb risc d'exclusió social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23175