Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa

Participació en el finançament de recursos educatius que faciliten les transicions educatives. Poden finançar-se cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o cursos de preparació per a les proves per obtenir el graduat en Educació Secundària Obligatòria i Cursos de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Poden finançar-se Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) i en la modalitat Plans de Transició al Treball (PTT).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Cursos de preparació per a proves d'accés
Acreditar finançament íntegre a càrrec de l'ens i informació sobre centre i inscripcions.
PFI en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP)
Acreditar autorització del Departament d'Educació i informació sobre inscripcions.
PFI en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT)
Acreditar acord vigent amb el Departament d'Educació i informació sobre inscripcions.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-116, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-116-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - La sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques per cadascuna de les modalitats que es sol·liciten.
- Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'actuació ha de finançar-se amb càrrec íntegre al pressupost de l'ens sol·licitant i desenvolupar-se a través d'una escola, aula o servei municipal de formació de persones adultes. S'ha d'acreditar la inscripció als cursos d'un mínim de 10 alumnes. Quan els cursos s'adrecin a alumnes amb necessitats educatives especials aquest mínim és de 8 alumnes.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans d'iniciació professional (PIP) s'ha d'acreditar que es té autorització del Departament d'Educació per a la realització del/s Pla/ns i s'ha de proporcionar informació del número de persones inscrites.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Plans de Transició al Treball (PTT) s' ha d'acreditar l'existència de conveni o acord vigent amb el Departament d'Educació per al seu finançament i s'ha de proporcionar informació del número de persones inscrites.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Cap 1, 2 i 4, en conceptes de despeses següents:
- Personal formador, intern i extern.
- Corresponents a les activitats de preparació, seguiment de la formació pràctica en centres de treball i seguiment i avaluació dels participants.
- Derivades de la realització d'activitats formatives fora del centre.
- De materials directament relacionats amb el curs.
- De lloguer, arrendament financer i arrendament operatiu d'aules, tallers i equipaments didàctics.
- Derivades de l'assegurança d'accidents.
- Derivades de la locomoció vinculades amb l'actuació.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-047, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-047-22.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/09/2022 a 31/07/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 30/09/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - Per a cursos de preparació per a proves d'accés a CFGM i/o Cursos de preparació per a les proves per obtenir el Graduat en ESO i Cursos de preparació per a les proves d'accés a CFGS, l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 15.000 euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.
- Per a Programes de Formació i Inserció (PFI), l'import de l'ajut serà fins a un màxim de 30.000 euros per programa/curs en els límits establerts per la quantia total d'aquesta convocatòria.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'art.5.4 estableix que correspon a les Administracions Públiques la promoció d'ofertes d'aprenentatge flexibles que permetin l'adquisició de competències bàsiques, i en el seu cas, les corresponents titulacions a aquells joves i adults que van deixar el sistema educatiu sense cap titulació. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, diu a l'art. 159.3.a. que, entre d'altres àmbits, els municipis poden participar: tant, en la programació dels ensenyaments professionals i en la coordinació amb l'entorn territorial i empresarial i en el foment de la implicació dels agents territorials i socials; com en el desenvolupament dels "programes de qualificació professional inicial" (actualment substituïts pels programes de formació i inserció). Per la seva banda, l'art.12 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, estableix que les Administracions Locals han d'adaptar la seva oferta formativa a les necessitats específiques dels joves amb fracàs escolar.. I en general de les persones amb risc d'exclusió social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22182