Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Control sanitari de l'aigua de consum humà

Realització, d'acord amb la normativa vigent, de:
- Anàlisis de les mostres d'aigua de consum humà, assessorament i lliurament dels informes que es derivin dels resultats analítics obtinguts
- Elaboració i actualització dels protocols d'autocontrol i de gestió del servei de subministrament d'aigua de consum humà.
- Introducció de dades de l'abastament a SINAC (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo)

L'objectiu del recurs és fomentar i protegir la salut de les persones amb relació als riscos derivats de l'aigua de consum humà.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
La xarxa d'abastament d'aigua ha de ser de titularitat municipal
Els municipis de 1.000 a 5.000 habitants han de realitzar gestió pública del servei d'abastament d'aigua.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Escrit de l'ajuntament indicant si el servei d'abastament d'aigües es gestiona directament, a través d'empresa municipal(nom), mitjançant conveni amb una empresa pública (nom) o a través d'empresa privada (nom). La primera vegada que es sol·licita el recurs, o quan hi ha modificacions a la xarxa, cal descriure el servei de subministrament i la xarxa.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Especificitats dels destinataris:
. Municipis de fins a 5.000 habitants que gestionin el seu servei de subministrament d'aigua directament, a través d'una empresa municipal o per conveni amb una empresa pública.
. Municipis de fins a 1.000 habitants que gestionin el seu servei de subministrament d'aigua a través d'empresa privada.
- L'ens beneficiari ha de designar una persona de referència.
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La prestació del recurs abastarà el període plurianual que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència, sempre que es mantingui el requisit de concessió.
- En els municipis beneficiaris de fins a 5.000 habitants que gestionen el seu servei de subministrament d'aigua per conveni amb una empresa pública, el suport només consistirà en l'autocontrol analític, d'acord amb la normativa vigent.
- En els municipis beneficiaris de fins a 1.000 habitants que gestionen el seu servei de subministrament d'aigua a través d'una empresa privada, el suport només consistirà en analítiques a aixeta de consumidor d'acord amb la normativa vigent.
El municipi ha de:
- Facilitar l'accés a les instal·lacions i punts del mostreig.
- Comunicar les neteges dels dipòsits.
- Autoritzar a la Diputació de Barcelona per a la gestió de les dades del subministrament d'aigua de consum a SINAC.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol d'ordenació sanitària de Catalunya; Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, de criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Salut Pública

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23051