Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Realització de xerrades adreçades a complementar la tasca dels ens locals per tal d'enfortir la funció educativa de les famílies. Es divideixen en tres blocs per tal de donar resposta a les diferents vivències que experimenten els pares, mares i adults que conviuen amb nadons i infants a mesura que aquests es fan grans i donar eines útils i quotidianes que els ajudin a créixer positivament.
- Activitats 0 a 6 anys: centrats en el desenvolupament de l'infant, el rol parental positiu i les relacions amb l'escola a edats primerenques.
- Activitats 6 a 12 anys: amb temàtiques sobre l'establiment de relacions positives, sobre el bon ús de les xarxes socials i la prevenció de l'assetjament.
- Activitats 12 a 16 anys: fan incís en la importància d'acompanyar els fills en aquestes edats; en la detecció de malestars (preocupants) dels fills i filles; en les xarxes socials i en la prevenció de l'assetjament.
Totes les activitats són virtuals.
Es pot consultar l'oferta d'activitats a www.diba.cat/web/educacio/cataleg


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.
60
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'adequació que es sol·licita [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs [10 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no assolit, 5 punts assoliment suficient, 10 punts assoliment excel·lent.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: www.diba.cat/web/educacio/cataleg
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur registrat.
- Percentatge de població estrangera.
- Taxa d'alumnat amb NESE a primària.
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle.
- Taxa de graduació a l'ESO.
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-108, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-108-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: 3 sol·licituds per ens local. 1 per a cada activitat que se sol·liciti.
Altres condicions: - Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment dels requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions i l'avaluació dels resultats.
- L'ens local es compromet a què durant tota l'activitat hi assisteixi un referent de l'ens.
- L'ens local es compromet a la difusió i comunicació de l'activitat, com a mínim un mes abans, en les xarxes socials, pàgina web i altres espais d'informació.
- Les activitats es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix com un dels principis rectors del sistema educatiu: el reconeixement del paper que correspon als pares, a les mares i als tutors legals com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles. També la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art.2.3. assenyala com un dels principis organitzatius del sistema educatiu: la participació de la comunitat educativa; i a l' art.159.3.a, que els municipis poden participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts (apartat 7è); així com en l'establiment de programes i d'altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i filles (apartat 8è).
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23046