Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Ciutats educadores: Transformació digital, estratègia de millora

Té per objectiu garantir l'accessibilitat als recursos digitals promovent l'equitat i reduint la bretxa digital. Consistirà en l'elaboració d'una diagnosi de l'estat de la competència digital educativa dels diferents agents de la comunitat educativa (ens local, centres educatius municipals, famílies). S'identificarà el grau de coneixement i ús com a eina de treball, de relació i de comunicació; així com la capacitació i les habilitats en aquesta competència i es proposaran línies i estratègies de millora.

D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a l'anualitat 2023


Destinataris:
Ajuntaments de municipis entre 5.001 habitants i 75.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Subcriteri 1: Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita (fins a 20 punts).
- Subcriteri 2: Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant (fins a 20 punts).
- Subcriteri 3: Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs (fins a 20 punts).

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompaya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, de l'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adecuació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, no adequat; 10 punts, adequació suficient; 15 punts, adequació notable; 20 punts, adequació excel·lent. Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a:
diba.cat/web/educacio/cataleg
60
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins de la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la GSED dins del mateix territori. Per a cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur registrat
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'alumnat amb NESE a primària
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa de graduació a l'ESO
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts obté.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-109, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-109-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La realització d'aquest suport pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar Municipal i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest. També pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112408