Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Ciutats educadores: funció educativa de les famílies

Realització d'activitats per enfortir la funció educativa, la participació i l'acompanyament a les famílies en els processos educatius dels fills i filles.
Es concreta en tallers i xerrades. Consulteu l'oferta d'activitats del catàleg sectorial disponible a:
www.diba.cat/web/educacio/cataleg.


D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants
Valoració automàtica a partir de les dades oficials de població. S'elabora un coeficient poblacional que estableix una distribució progressiva on, a menor grandària de població de l'ens sol·licitant, major proporció de punts s'obté.
60
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [10 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [10 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica o matriu que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i , de l'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'assoliment de cada subcriteri. Per cada nivell d'assoliment, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, no assolit; 5 punts, assoliment suficient; 10 punts, assoliment notable.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa d'alumnat NESE a primària
- Taxa de graduació a l'ESO

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts s'obté.
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-107, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-107-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Les sol·licituds que no especifiquin una persona encarregada de la programació de l'activitat seran desestimades per incompliment de requisits.
- Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.
- Quan se sol·licitin actuacions que s'hagin de dur a terme en escoles o entres educatius, cal annexar una declaració de compromís per a cada escola o centre previst, signada per la direcció

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La persona encarregada de la programació de l'activitat per part de l'ens sol·licitant haurà de garantir la gestió d'inscripcions, la plataforma virtual/espai i l'avaluació dels resultats.
- Les actuacions es duen a terme entre els mesos de gener i juliol.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix com un dels principis rectors del sistema educatiu: el reconeixement del paper que correspon als pares, a les mares i als tutors legals com a primers responsables de l'educació dels seus fills i filles. També la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art.2.3. assenyala com un dels principis organitzatius del sistema educatiu: la participació de la comunitat educativa; i a l' art.159.3.a, que els municipis poden participar en la promoció i en l'aplicació de programes adreçats a alumnes de famílies d'immigrants i transeünts (apartat 7è); així com en l'establiment de programes i d'altres fórmules de col·laboració amb les associacions de mares i pares d'alumnes per estimular i recolzar les famílies en el compromís amb el procés educatius dels seus fills i filles (apartat 8è).
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 01/07/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22048