Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana

Assessorament i acompanyament tècnic per al foment de la participació ciutadana. S'ofereix suport als ens locals en el desenvolupament de projectes adreçats al foment de la participació ciutadana a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència. Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:

- Impuls de la participació online i incorporació de les TIC en processos de participació
- Pressupostos participatius
- Espai públic, planejament urbanístic i Agenda Urbana
- Innovació social i coproducció de polítiques públiques
- Foment de la col·laboració entre el teixit associatiu per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local (diseny de serveis públics, processos de participació interns,...)
- Processos participatius impulsats per equipaments (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Avaluació de processos i espais de participació ciutadana
- Altres processos d'impuls de la participació (normativa, plans, processos sectorials).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de necessitat del suport tècnic per garantir la viabilitat de l'actuació
- Justificació fonamentada de la necessitat d'assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona: [20 punts].
- Finançament propi o altres formes de finançament per la realització del projecte: [15 punts].
- Recursos tècnics insuficients per impulsar el projecte: [15 punts]
-Transversalitat amb altres àrees municipals en el projecte: [10 punts].
60
Grau de solvència tècnica del projecte
- Necessitat del projecte i adequació del recurs a la realitat del municipi: [15 punts].
- Nivell d'innovació del projecte en el marc de la participació ciutadana: [15 punts].
- Treball en xarxa mitjançant la participació d'actors del territori en la definició, seguiment i avaluació del projecte: [10 punts].
40
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-213-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-213-23.pdf


Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23028