Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana

Assessorament i acompanyament tècnic per al foment de la participació ciutadana. S'ofereix suport als ens locals en el desenvolupament de projectes adreçats al foment de la participació ciutadana a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència. Els projectes poden preveure actuacions en matèria de:

- Impuls de la participació online i incorporació de les TIC en processos de participació
- Pressupostos participatius
- Espai públic, planejament urbanístic i Agenda Urbana
- Innovació social i coproducció de polítiques públiques
- Foment de la col·laboració entre el teixit associatiu per a la producció de polítiques públiques
- Foment de la participació ciutadana per a la transformació de l'administració local (disseny de serveis públics, processos de participació interns,...)
- Processos participatius impulsats per equipaments (museus, biblioteques, centres cívics...)
- Avaluació de processos i espais de participació ciutadana
- Altres processos d'impuls de la participació (normativa, plans, processos sectorials).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació i treball en xarxa.
- Es tracta d'un projecte nou per a l'ens local i/o al territori [20 punts]
- El projecte és innovador o conté elements innovadors [10 punts]
- Existència de treball en xarxa mitjançant la participació d'altres actors del territori (altres ens locals, entitats, etc.) [10 punts]
40
Justificació fonamentada de la necessitat tècnica del suport per al projecte presentat.
- Necessitat tècnica alta: [20 punts]
- Necessitat tècnica mitja: [10 punts]
- Necessita tècnica baixa o nul·la: [0 punts]
20
Existència d'un equip tècnic o un tècnic referent de participació ciutadana per desenvolupar el projecte.
- No es compta amb una persona tècnica de participació: [20 punts]
- Es compta amb una persona tècnica referent de participació però és compartida amb altres àmbits: [10 punts]
- Es compta amb una persona tècnica referent de participació amb dedicació exclusiva: [0 punts]
20
Disponibilitat de finançament propi o altres formes de finançament per la realització del projecte.
- No es compta amb finançament: [20 punts]
- Es compta amb finançament per una part del projecte: [10 punts]
- Es compta amb finançament: [0 punts]

20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-144243-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-144243-24.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals

Tel. 934 022 222
ot.participaciogl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
144243