Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Assessorament tècnic per a la incorporació l'Agenda 2030 i els ODS a les polítiques públiques locals

S'ofereix assessorament i acompanyament tècnic per integrar l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible en l'estratègia de l'ens local, així com orientar les polítiques públiques locals cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Les possibles actuacions són:

- Elaboració d'una diagnosi de les polítiques i estratègies locals per al desenvolupament
sostenible que posi de relleu la contribució de l'ens local a l'assoliment dels ODS.
- Localització dels ODS i alineaments dels Plans Estratègics amb els ODS.
- Elaboració d'un Pla d'implementació de l'Agenda 2030
- Disseny del mecanisme de seguiment i avaluació del grau d'alineament amb l'Agenda 2030.

Les actuacions esmentades són independents però corresponen a diferents fases de la implementació de l'Agenda 2030 en un territori, que s'han d'anar desenvolupant progressivament. Això implica que, en funció de les necessitats i demandes de cada ens local, es poden prestar de forma independent o bé agrupada en una sola intervenció (en funció de la disponibilitat de recursos i temps de l'ens local).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de necessitats, objectius i resultats esperats
- Adequació de les necessitats de l'ens local a la tipologia de recurs sol·licitat i al calendari d'execució: [20 punts]
- Grau de detall i la coherència de l'actuació sol·licitada respecte als objectius, resultats i resultats esperats: [15 punts]
35
Grau de compromís institucional i implicació dels agents del territori
- Lideratge polític de l'ens local en la definició i execució del projecte:[10 punts]
- Caràcter transversal de l'actuació: [15 punts]
- Implicació dels agents territorial i la ciutadania en el desenvolupament de l'acció:[5 punts]
- Accions de sensibilització i comunicació de l'acció prevista: [5 punts]
35
Grau de coherència amb el projecte de ciutat, capacitat innovadora i transformadora de l'acció
- Marc estratègic on es desenvolupen les accions: [10 punts]
- Capacitat transformadora de l'acció: [10 punts]
- Elements d'innovació del projecte: [10 punts]
30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-212-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-212-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 03/07/2023 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23018