Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assistència de personal tècnic en tribunals i òrgans de selecció

Es facilita la composició dels òrgans seleccionadors mitjançant la provisió de personal tècnic especialitzat en un ventall ampli de disciplines i amb coneixement del món local. L'objectiu és facilitar l'acompliment dels requeriments exigits per l'estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb l'observança dels principis d'imparcialitat i professionalitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació.
- Existència de responsable de recursos humans: [35 punts].
- Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [15 punts].
50
Grau de planificació dels processos de selecció.
- Existència de terminis planificats per abordar el procés de selecció amb èxit: [20 punts].
- Planificació per cercar els membres del tribunal més adequats: [20 punts].
- Existència de Secretari/ària (habilitat) a l'ajuntament: [10 punts].
50
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: S'han d'aportar les bases que regulen el procés de selecció sobre el que es demana participació de membres.
Altres condicions: - L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça electrònica saom.seleccio@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs.
- Cal que la sol·licitud es presenti, com a mínim, un mes abans de l'efectiva realització del procés selectiu.
- La Diputació de Barcelona no participarà ocupant la presidència del tribunal ni la secretaria en els processos de selecció, i es reserva la facultat de participar en els processos de selecció per designar òrgans d'alta direcció i aquells que només es requereixi com a únic criteri el barem de selecció mèrits i/o entrevista, prèvia valoració de l'esmentat procés de selecció.
- La Diputació de Barcelona no participarà en processos de selecció derivats dels plans d'ocupació.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La Diputació de Barcelona aportarà un únic membre, i un suplent, al tribunal de selecció en qualitat de vocal. Excepcionalment, podrà aportar dos vocals, amb causa justificada.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals, estatals i autonòmiques, que siguin vigents en el marc de cada anualitat; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigients a Catalunya en matèria de funció pública; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social; Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures de la seguretat social; Llei 15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
174855