Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assessorament jurídic en via administrativa i representació i defensa judicial en recursos humans

L'objectiu és facilitar la defensa, tant en la via administrativa com davant dels òrgans jurisdiccionals de l'ordre social i contenciós administratiu, en tot tipus de procediments en matèria de recursos humans en què les corporacions locals han de comparèixer com a part.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Nombre de personal tècnic de l'ens dedicat a recursos humans:
- de 0 a 1: [40 punts].
- de 2 a 3: [30 punts].
- més de 3: [20 punts].
40
Cost econòmic dels processos judicials, prioritzant els que tinguin un cost superior a 5.000 euros
- Cost superior a 5.000 euros: [20 punts].
- Cost de 2.500 a 5.000 euros: [15 punts].
- Cost inferior a 2.500 euros: [10 punts].
20
Viabilitat tècnica de la sol·licitud a criteri del SAJRH
- Es valorarà que l'ens faciliti la informació prèvia d'estudi, de treball de camp intern i preparació prèvia a l'assistència.
20
Existència d'antecedents: es prioritzarà la defensa de processos judicials contra les sancions d'expedients disciplinaris i d'altres actuacions en què la Diputació de Barcelona ha fet assistència 10
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Es valorarà que la sol·licitud es presenti en una data que permeti preparar l'assistència.
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: 6 sol·licituds màxim per semestre per ens local.
Altres condicions: - S'estudiarà la viabilitat de la defensa judicial i l'estratègia de la mateixa.
- L'ens haurà de fer el contacte previ exposant les necessitats i concretant la petició mitjançant correu electrònic adreçat a la bústia del servei: s.sajrh@diba.cat, sempre abans de fer la sol·licitud del recurs al Portal municipal de tràmits (PMT).

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la sentència que s'obtingui.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de bases de règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 39/2015 d'1 d'octubre de procediment administratiu comú; Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim del sector públic; Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial; Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa; Liei 36/2011 de 10 d'octubre reguladora de la jurisdicció social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica en Recursos Humans

Tel. 934 022 276
s.sajrh@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
193674