Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Arranjament d'habitatges

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges. S'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; i a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Inclou petites reformes d'adaptació funcional i la instal·lació d'ajudes tècniques:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Es posa a disposició dels ajuntaments els serveis tècnics d'una empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, prescriu les actuacions a realitzar, i supervisa, comprova i valida les intervencions. La Diputació de Barcelona també contracta les empreses que executaran les obres i/o instal·laran les ajudes tècniques, assumint-ne el 100% del cost de les actuacions.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha de tenir un percentatge de persones de més de 65 anys superior al 8%. El compliment d'aquest requisit serà comprovat pel centre gestor a partir de les darreres dades disponibles a IDESCAT.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-019-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-019-23.pdf

Document de compromís de tramitació dels permisos o assabentats d'obra necessaris per executar els arranjaments al municipi, degudament signat.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ens locals interessants en participar en el programa han de formalitzar una única sol·licitud del recurs. Cal adjuntar la fitxa de dades tècniques degudament omplerta i fent constar el nombre d'arranjaments que volen realitzar en un any. La Diputació de Barcelona calcula el nombre mínim d'arranjaments que correspondrien a cada municipi, segons la seva població, en el supòsit que tots els municipis de la província fessin demanda. Un cop recollida la demanda total, es distribuiran tots els arranjaments disponibles i s'informarà a cada ens sol·licitant del nombre d'arranjaments concedits.

Els ens supramunicipals han d'especificar els municipis en nom dels quals presenten la sol·licitud.

L'ens local també ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, un document degudament signat que reculli el compromís de tramitar amb la màxima celeritat possible els permisos o assabentats d'obra necessaris per executar els arranjaments al municipi. Així mateix, l'ens local hauria d'evitar que la gestió i les taxes associades a aquests permisos recaiguin sobre les persones beneficiàries.

Més informació a www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments i proveeix de tots els serveis necessaris per a portar-los a terme.
- En cap cas, la Diputació cobreix l'import de les taxes associades als permisos o assabentats d'obra. Tenint en compte que el programa d'arranjament d'habitatges té l'objectiu d'eliminar barreres arquitectòniques a l'interior dels habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, es recomana que els ens locals contemplin la bonificació o l'exempció total del pagament de les taxes associades a aquestes actuacions.
- L'import mitjà a destinar a cada domicili s'estima en 2.000 euros.
- Per a la gestió del programa cal que els ens locals facin servir la plataforma informàtica (SIAH) que la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició.

Més informació a www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.depivulnerabilitat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23023