Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Anàlisi de dades i disseny d'intervencions socioeducatives per a infància i adolescència en risc

Suport tècnic per a la intervenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies en base a evidències per tal de garantir, d'una banda, un major coneixement de la situació i les necessitats locals i, de l'altra, unes actuacions congruents amb les característiques de la població atesa.
El suport tècnic es concreta en les següents actuacions:
- Anàlisi de dades de la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies. El suport consisteix en una anàlisi sociodemogràfica basada en les dades de la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies.
- Disseny d'intervencions individuals i familiars en la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies. El suport consisteix en dissenyar la intervenció individual i familiar mitjançant la teoria del canvi: explicitant la formalització de les hipòtesis de treball, els resultats esperats i identificant els mecanismes que els possibiliten.

Els objectius del recurs són:
- Millorar el coneixement de la infància i l'adolescència en situació de risc i de les seves famílies.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència de la intervenció professional i els serveis adreçats a la infància i l'adolescència en situació de risc i les seves famílies.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Si disposa d'una estructura tècnica municipal (direcció i tècnics) amb una dedicació al projecte de 50 hores mensuals o més: [70 punts]
- Si disposa d'una estructura tècnica municipal (direcció i tècnics) amb dedicació al projecte entre 40 i 49 hores mensuals: [40 punts]
- Si disposa d'una estructura tècnica municipal (direcció i tècnics) amb dedicació al projecte entre 30 i 39 hores mensuals: [25 punts]
- Si no disposa d'una estructura tècnica municipal (direcció i tècnics) dedicat total o parcialment d'almenys 30 hores mensuals al projecte: [0 punts]
70
Existència d'una anàlisi de dades d'infància i adolescència
Existència d'una anàlisi de dades d'infància i adolescència: fins a 30 punts
- Si disposa d'una anàlisi de dades anterior sobre infància i adolescència en situació de risc: [30 punts]
- Si disposa d'una anàlisi de dades anterior sobre infància i adolescència en general: [15 punts]
- Si no disposa d'una anàlisi de dades anterior: [0 punts]
30
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-018-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-018-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei d'Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social excloent: Els espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles; Espais de millora en l'àmbit de salut mental; Espais de millora en l'àmbit de les persones amb discapacitat; Suport a la implantació i avaluació de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" (espais de millora); el Grup de treball contra els maltractaments a les persones grans i Municipi cuidador.
Altres condicions: Per sol·licitar el disseny d'intervencions individuals i familiars en la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies s'ha d'haver sol·licitat i executat amb anterioritat el suport Anàlisi de dades de la infància i adolescència en situació de risc i les seves famílies

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials;
    Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i les oportunitats de la Infància i l'Adolescència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.depivulnerabilitat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23147