Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Accions de millora contínua als serveis socials bàsics

Suport tècnic i acompanyament a la implementació d'accions de millora contínua als serveis socials bàsics. Els objectius del recurs són:

- Aportar coneixement i models d'actuació en els àmbits d'actuació proposats.
- Establir una metodologia de treball per a la millora contínua de l'organització.
- Millorar l'eficàcia i l'eficiència en la prestació del servei amb equitat per a la ciutadania.

Les actuacions previstes es centraran en l'anàlisi i millora d'un àmbit concret dels serveis socials bàsics com són, el disseny i confecció de la cartera de serveis, la millora en la recepció i l'atenció a la ciutadania, els tallers de millora del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), l'assessorament sobre aspectes tècnics, jurídics i econòmics relacionats amb la prestació del SAD (Reglament dels SSAD, els Plecs Tècnics, els estudis de costos del preu del servei, etc...) i altres accions de millora relacionades amb el model de provisió del SAD.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, consorcis locals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
- Existència d'una figura que assumeixi la coordinació/ direcció de l'acció de millora
- Existència d'un/a professional amb dedicació per a l'elaboració del projecte
- Existència d'un/a professional amb dedicació per al seguiment del projecte.
En cas de disposar dels 3 criteris: [50 punts]
En cas de disposar de 2 criteris: [20 punts]
En cas de disposar d'1 criteri: [10 punts]
Cap criteri: [0 punts]
50
Existència d'antecedents
- Ens locals que hagin realitzat en el darrer any un pla/estudi/reglament/ordenança relacionat amb les accions de millora sol·licitades: [25 punts]
- Ens locals que hagin realitzat en els 4 anys anteriors un pla/estudi/reglament/ordenança relacionat amb les accions de millora sol·licitades: [15 punts]
- No han realitzat en els 4 anys anteriors un pla/estudi/reglament/ordenança relacionat amb les accions de millora sol·licitades: [0 punts]
25
Nombre d'habitants de l'ens amb preferència als de major població
- De 15.001 habitants o més: [25 punts]
- De 10.001 a 15.000 habitants: [15 punts]
- De 5.000 a 10.000 habitants: [10 punts]
25
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-016-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-016-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SSAD: TASSAD i Espais d'innovació en la prestació dels SSAD (la part dels espais).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 prorrogat per Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.suportssb@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23002