Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2021-2022)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.

Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarca o zona de muntanya 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi, l'ajut pels camins d'us públic o ambdós. L'ajut que en aquest cas s'atorgarà només serà un, el d'import més alt dels dos sol·licitats.
Altres condicions: Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi serà de 1.800 euros/km d'accés i per temporada.

Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'ús públic:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'ús públic serà de 29 euros/km de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'ús públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.

Respecte als dos ajuts:
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus, incloent-hi despeses de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés o camins sol·licitats.
- La subvenció mínima a atorgar es de 1.500 euros.
- En cas que la suma de les ajudes acceptades superi el pressupost previst, es disminuiran les ajudes de forma proporcional amb un límit mínim per ajuntament de 1.500 euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2022 a 31/12/2023
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2022; segona, 02/01/2023 a 15/11/2023
Justificació final: 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, de la Generalitat de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures

Tel. 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22179