Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2021-2022)

Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al seu nucli principal. En aquests casos, l'únic accés existent és a través de camins de la seva titularitat. S'ofereix el finançament del servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El suport es presta per a camins que siguin l'únic accés al nucli principal del municipi.

Així mateix, a la demarcació de Barcelona existeixen diversos municipis pertanyents a territoris de muntanya (municipis de comarques de muntanya o de zones de muntanya) amb unes necessitats importants de vialitat hivernal per als seus camins d'us públic. S'ofereix també un suport que ajudi a fer front a les despeses que ocasiona.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarca o zona de muntanya 100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi, l'ajut pels camins d'us públic o ambdós. L'ajut que en aquest cas s'atorgarà només serà un, el d'import més alt dels dos sol·licitats.
Altres condicions: Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi serà de 1.800 euros/km d'accés i per temporada.

Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'ús públic:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'ús públic serà de 29 euros/km de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'ús públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.

Respecte als dos ajuts:
- Despeses elegibles: maquinària llevaneus, incloent-hi despeses de la mateixa, elements de seguretat i salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés o camins sol·licitats.
- La subvenció mínima a atorgar es de 1.500 euros.
- En cas que la suma de les ajudes acceptades superi el pressupost previst, es disminuiran les ajudes de forma proporcional amb un límit mínim per ajuntament de 1.500 euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Pendent d'aprovació Pendent d'aprovació
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures

Tel. 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23172