Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2022-2023)

S'ofereix suport a la neteja hivernal de camins en dues línies:

1. Servei de retirada de neu i de l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern per a municipis amb un camí de la seva titularitat com a únic accés al nucli principal del municipi.

2. Finançament de les despeses que ocasiona la neteja hivernal dels camins d'ús públic dels municipis de la província de Barcelona que pertanyen a territoris de muntanya definits en la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarca o zona de muntanya
- Municipis sense accés per carretera al nucli principal: [50 punts].
- Municipis que formin part d'una comarca de muntanya o d'una zona de muntanya: [50 punts].
100
Requisits de concessió:
No haver obtingut un ajut per aquest recurs en la convocatòria de Catàleg 2022.
Aquest requisit només opera per a la convocatòria de l'any 2023 per evitar duplicitats amb els ajuts de la convocatòria 2022 en haver modificat el període d'execució a anticipat que abasta des de l'1 d'octubre de 2022 a setembre de 2023 i que s'adapta millor al cicle hivernal.
Municipis sense accés per carretera al nucli principal o que formin part d'una comarca o zona de muntanya.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: S'haurà d'adjuntar una llista dels camins on es detalli l'origen i el final dels camins i la seva longitud, així com aportar un plànol de la seva ubicació. Aquesta informació es pot presentar en format digital, preferentment SIG o CAD comprimit, o be en format PDF o d'imatge.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament que pot incloure l'ajut per l'accés al nucli principal del municipi, l'ajut pels camins d'us públic o ambdós. L'ajut que en aquest cas s'atorgarà només serà un, el d'import més alt dels dos sol·licitats.
Altres condicions: Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vilalitat hivernal sobre l'accés al nucli principal del municipi serà de 1.800 euros/Km d'accés i per temporada.

Respecte a l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic:
- El límit superior de l'ajut econòmic pel concepte de vialitat hivernal sobre camí d'us públic serà de 29 euros/Km de camí i per temporada.
- Tindran dret a l'ajut els municipis pertanyents a comarques de muntanya o zones de muntanya.
- Els camins han de ser d'us públic, aptes per a trànsit rodat i han de ser interurbans.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
- Maquinària per a garantir la vialitat invernal (llevaneus, estenedora de sal, etc) incloent-hi despeses de la mateixa com el manteniment, reparació o lloguer, elements de seguretat i salut obligatoris, així com el personal i els fundents necessaris, estrictament destinats a l'accés del nucli principal o camins d'ús públic sol·licitats.
Import màxim d'ajut: 30.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anticipada, 01/10/2022 a 30/09/2023
Justificació: fins 15/11/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme; Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, de la Generalitat de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Gestió d'Infraestructures

Tel. 934 022 190
ot.g.infraest@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23172