Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Mesures per a reduir danys causats pel porc senglar

Consisteix a donar suport als municipis per eliminar les fonts d'aliment no natural del porc senglar com a mesura per reduir-ne la densitat i, per tant, minimitzar danys als conreus, accidents a les carreteres i molèsties en zones urbanes i urbanitzades. Les accions subvencionables són: elements de protecció de contenidors d'escombraries (inclosos els del "porta a porta") i senyalització advertidora, segons les característiques tècniques establertes a la "Guia de mesures per reduir els danys causats per mamífers de la fauna salvatge en zones rurals, urbanes i infraestructures" que us podeu descarregar en PDF al següent enllaç: https://parcs.diba.cat/guia-mesures-mamifers.
Per a la protecció de contenidors, la solució tècnica adoptada ha de ser suficient per evitar que el porc senglar bolqui els contenidors, ja sigui amb un tancament de fusta o amb una fixació metàl·lica en cada punt de recollida.
En els llocs més problemàtics s'aconsella la instal·lació de senyalització advertidora informant a la ciutadania dels perills que comporta donar menjar a la fauna salvatge.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Que les actuacions es facin en urbanitzacions
- El 100% de les actuacions en urbanitzacions [50 punts].
- Fins el 60% de les actuacions en urbanitzacions [30 punts].
- Fins el 30% de les actuacions en urbanitzacions [15 punts].
50
El municipi forma part del PEIN 20
Densitat de senglars segons el Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya 20
Població
- Fins a 1.000 habitants [10 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants [8 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants [5 punts].
10
Requisits de concessió:
No s'estableix un llindar mínim de puntuació per accedir al recurs.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-143-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-143-23.pdf

- Plànol amb la ubicació dels punts de recollida.
- Memòria valorada elaborada pels serveis tècnics municipals corresponents, amb la descripció detallada dels elements de protecció, característiques tècniques i de la instal·lació, i el pressupost.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Sense obligació de cofinançament
Despeses elegibles: Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Tel. 934 022 896
ot.territorial@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23163