Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Territori i parcs naturals

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Amb l'objectiu de promoure una mobilitat sostenible i millorar la qualitat de vida als entorns urbans, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i la implementació de plans vigents
- Estudis de mobilitat específics: per exemple, camins escolars, plans directors de la bicicleta, estudis de millora del transport públic, plans de logística urbana, zones 30, plans d'aparcaments, senyalització urbana, seguretat viària en zona urbana, etc.

En la sol·licitud assenyaleu la prioritat, 1 o 2, d'acord amb el que especifica a les condicions de concertació.
Queden exclosos projectes bàsics o constructius.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Ordre de prioritat de l'ens
La prioritat 1 obtindrà 50 punts; la prioritat 2 obtindrà 0 punts.
50
Grau de coherència i maduresa, necessitat objectiva, compromís de participació dels agents implicats i aplicabilitat de l'actuació en altres municipis.
- Obtindran la màxima puntuacióels plans i estudis de mobilitat urbana, els estudis específics que derivin de plans i estudis de mobilitat aprovats, i aquells estudis que potencien la vesant estratègica i/o de creació de noves polítiques de mobilitat sostenible, , complint així amb els tres criteris: [30 punts].
- Aquelles actuacions específiques que afecten a àmbits concrets del municipi, que poden també derivar de plans i estudis de mobilitat aprovats però que són de difícil aplicabilitat a altres municipis i que, per tant, compleixen dos dels tres criteris obtindran: [20 punts].
- Les actuacions que com a molt compleixen un dels criteris anteriors, o que depenen d'altres administracions i/o d'altres àmbits d'actuació (carreteres, urbanisme, transports) pel que es considera que la seva aplicabilitat és complexa, o actuacions de baix impacte en el traspàs modal, obtindran: [10 punts].
30
Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
S'ha puntuat entre 0 i 10 punts: 0 punts per a cap sol·licitud d'aquest recurs els 2 anys anteriors i 10 punts per a 1 o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.
10
Població
- Menys de 10.000 habitants: [10 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [5 punts].
- Més de 20.000 habitants: [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds, com a màxim, dels recursos següents de la GS d'infraestructures Viàries i Mobilitat: "Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible", "Estudis i plans d'accessibilitat", "Camins municipals" i "Estudis i projectes de vialitat municipal"
Altres condicions: - En el camp "Actuació" de la sol·licitud, especifiqueu: Prioritat 1 o Prioritat 2.
- Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014, pel qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/04/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22113