Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Estudis i projectes de vialitat municipal

Aquest recurs té per objectiu la redacció de documents tècnics de vialitat municipal en diversos àmbits:
- Estudis i projectes de millora de camins, que inclou la definició d'obres d'arranjament i millora de camins i vials municipals per optimitzar-ne les seves condicions d'ús. Queden exclosos inventaris i plans de gestió (veieu el recurs tècnic "Camins municipals").
- Estudis i projectes d'estabilització de talussos i estructures de contenció del terreny que presentin patologies, situacions d'inestabilitat o perill d'enfondrament, o que generin una gran despesa de manteniment
- Estudis i projectes de manteniment de ponts municipals, amb la definició i valoració de les alternatives per a la seva reparació o millora, així com de les obres necessàries per a la seva conservació i manteniment
- Inventaris i plans de manteniment de ponts municipals
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa- general-dinversions


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta
- Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta alta: Que sigui inspeccionable i factible [30 punts]
- Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta mitja: Que tingui alguna dificultat en l'inspecció i de factibilitat [15 punts]
- Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta baixa: Si no és inspeccionable ni factible [0 punts]
30
Grau de maduresa temporal de la proposta
- Grau de maduresa temporal de la proposta alta: Si tenen estudis previs molt valuosos per el desenvolupament del treball [30 punts]
- Grau de maduresa temporal de la proposta mitja: Si tenen estudis previs poc valuosos per el desenvolupament del treball [15 punts]
- Grau de maduresa temporal de la proposta baixa: Si no tenen estudis previs per el desenvolupament del treball [0 punts]
30
Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
- Una o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.: [20 punts]
- Cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts]
(es comptarà per tipologia d'estudi)
20
Població
- Menys de 10.000 habitants: [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts].
- Més de 20.000 habitants: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Que la sol·licitud presentada s'ajusti a l'objecte del recurs, d'acord a la descripció i condicions de concertació exposades.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-180-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-180-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- entre 1.001 i 5.000 habitants: 15%
- entre 5.001 i 20.000 habitants: 30%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 50%
- més de 50.000 habitants: 70%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: - Els elements objecte de les actuacions seran de titularitat municipal.
- Les actuacions han de poder-se realitzar amb independència de l'estat de les estructures veïnes.
Altres condicions d'execució i justificació: Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Tel. 934 022 479
gs.infraestvm@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23110