Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Territori i parcs naturals

Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible

Amb l'objectiu de promoure una mobilitat sostenible i millorar la qualitat de vida als entorns urbans, s'ofereix l'elaboració de:
- Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS), ja sigui la redacció d'un nou pla o la revisió, actualització i suport al seguiment i la implementació de plans vigents
- Estudis de mobilitat específics: per exemple, camins escolars, plans directors de la bicicleta, estudis de millora del transport públic, plans de logística urbana, zones 30, plans d'aparcaments, senyalització urbana, seguretat viària en zona urbana, etc.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de coherència i maduresa, aplicabilitat i compromís dels agents implicats
- Els plans i estudis de mobilitat urbana, estudis derivats i estudis que potencien la vesant estratègica i/o de creació de noves polítiques de mobilitat sostenible, obtindran la màxima puntuació: [60 punts].
- Els estudis de mobilitat que afectin a àmbits concrets del municipi, obtindran: [40 punts].
- Els estudis de mobilitat que afectin a d'altres administracions (carreteres, urbanisme, transports), d'aplicabilitat complexa i/o actuacions de baix impacte en el traspàs modal, obtindran: [20 punts].
60
Població
- Menys de 10.000 habitants: [20 punts].
- De 10.000 a 20.000 habitants: [10 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
- Més de 50.000 habitants: [0 punts].
20
Haver demanat l'estudi els 2 anys anteriors i no haver estat concedit
- Una o més sol·licituds d'aquest recurs els 2 anys anteriors i no haver estat concedit.: [10 punts]
- Cap sol·licitud anterior d'aquest recurs: [0 punts]
10
Existència d'obligació legal
- Si existeix obligació legal: [10 punts].
- Si no existeix obligació legal: [0 punts].
10
Requisits de concessió:
Que la sol·licitud presentada s'ajusti a l'objecte del recurs, d'acord a la descripció i condicions de concertació exposades.
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-179-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-179-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros. Per a la resta:
- menys de 5.000 habitants:10%
- entre 5.000 i 20.000 habitants: 20%
- entre 20.001 i 50.000 habitants: 35%
- més de 50.000 habitants: 50%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Altres condicions d'execució i justificació: Al final de l'elaboració del treball es facilitarà una maqueta del document per a revisió i vist i plau formal per part de l'ajuntament. Es preveu un termini màxim de dos mesos, si transcorreguts els quals no s'ha obtingut resposta, s'entendrà que els treballs es donen per acceptats.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2003, de mobilitat urbana; Acord de govern GOV/127/2014, pel qual s'aprova el Pla de millora de la qualitat de l'aire; Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les directrius generals de mobilitat; Decret 344/2006, de 19 de setembre, d'avaluació de mobilitat generada; Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018; Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local

Tel. 934 022 195
ot.mobilitatsvl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23109