Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Espai d'intercanvi de coneixement en matèria de localització dels ODS entre ens locals

Participació en un espai de trobada d'ens locals que permeti l'intercanvi d'experiències, metodologies i bones pràctiques que s'han aplicat als corresponents municipis per a la localització dels ODS i la implementació de l'Agenda 2030. Les experiències aportades es publicaran al Mapa i cercador d'experiències de localització dels ODS dels ens locals, a l'espai web www.diba.cat/ods

Es constituiran grups de treball de mínim 5 ens de característiques similars (d'acord amb els criteris poblacionals i en quant a l'estructura i organització interna), amb un nivell d'experiència i grau de consolidació del projecte similars, per facilitar l'intercanvi de coneixement i promoure el benefici mutu entre els ens participants.
En aquest sentit, la viabilitat de l'actuació restarà condicionada a la recepció de les demandes mínimes d'ens de característiques similars per a poder constituir un grup.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Requisits de concessió:
Experiència prèvia demostrable en l'aplicació de l'Agenda 2030 per part de l'ens local
Existència d'una persona tècnica referent del projecte d'Agenda 2030 a l'ens local
La persona tècnica referent ha de tenir coneixement de la trajectòria de l'ens en l'aplicació de l'Agenda 2030 i ha d'actuar com a representant i interlocutora de l'ens local a l'espai de trobada de forma fixa.
Compromís de la implicació de l'equip de govern i directiu en relació amb la participació de l'ens local a l'espai de trobada
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-210, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-210-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Experiència prèvia demostrable en l'aplicació de l'Agenda 2030 per part de l'ens local
- Existència d'una persona tècnica referent del projecte d'Agenda 2030 a l'ens local, amb coneixement de la trajectòria de l'ens en l'aplicació de l'Agenda 2030 i que actui com a representant i interlocutora de l'ens local a l'espai de trobada de forma fixa.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030 i Participació

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22093