Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Elaboració d'inventaris de béns

És un estudi d'aflorament dels béns i drets, de qualsevol naturalesa, que constitueixen el patrimoni de l'entitat local, elaborat segons els criteris de gestió que regulen el servei descrit a la part de suport a la gestió econòmica del conveni d'assistència, i buscant deixar a l'entitat en condicions d'iniciar l'ús d'aquest servei.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Requisits de concessió:
Haver signat el conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL)

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Aquesta actuació requereix d'una col·laboració per part de l'entitat sol·licitant per poder ser desenvolupada. Un cop aprovada, i havent transcorregut 9 mesos sense que hagi estat possible la seva realització, la Diputació de Barcelona anul·larà l'actuació si es considera que el nivell de col·laboració de l'entitat sol·licitant no és l'adequat.

Normativa aplicable:

  • Conveni d'assistència a la gestió econòmica local (ASGEL). Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria econòmica exercici 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 30/09/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera

Tel. 934 022 262
s.assistenciaef@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23286