Fitxa del recurs

Àrea de Feminismes i Igualtat
Igualtat i sostenibilitat social

Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere

Assessorament i acompanyament per a l'elaboració de projectes que potenciïn la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en les polítiques locals. Poden incloure la part del disseny, diagnosi i elaboració del projecte, i han de promoure la participació de diferents departaments de l'ens local i de la ciutadania. Inclou, amb caràcter preferent:
- Plans locals d'igualtat de gènere (a escala municipal o comarcal)
- Plans interns d'igualtat de gènere:
. Pla complert (de l'ens local)
. Accions específiques del Pla (auditories retributives o registres salarials)
- Plans locals LGTBI


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Dotació i organització
65
Grau de qualitat tècnica
- Valoració dels antecedents (fins a 15 punts)
- Valoració de la justificació de l'interès de l'ens en l'actuació sol·licitada (fins a 20 punts)
35
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-045, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-045-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Plans LGTBI: Només municipis superiors a 10.000 habitants.

En el cas de Plans interns i Plans locals, caldrà:
- que es tracti de la sol·licitud d'un primer pla
- tenir un pla finalitzat i amb l'avaluació feta
- en el cas concret dels Plans interns, compromís d'implicació específica i lideratge de RRHH

Altres condicions generals:
- Compromís de crear una comissió per a l'elaboració, implementació i avaluació del pla.
- Compromís de destinació d'una persona referent per a l'elaboració del pla, així com de la comissió.
- En el cas de Plans locals d'igualtat de gènere per ajuntaments de fins a 5.000 habitants, s'elaborarà el pla mitjançant una metodologia de treball en grup. Per la resta de sol·licituds d'aquest tipus de pla, la metodologia serà individualitzada.
- En el cas de Plans interns d'igualtat de gènere, per a plantilles inferiors a 60 persones, s'elaborarà el pla mitjançant una metodologia de treball en grup.
- Per a l'elaboració de cadascun dels projectes es requerirà l'aportació d'informació i dades específiques.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Erradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya; Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Polítiques d'Igualtat

Tel. 934 049 095
o.politiquesigualtat@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22074