Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Migració del servei de correu electrònic

Suport destinat als ens locals que ja disposen del servei de correu electrònic corporatiu prestat per la Diputació, amb l'objectiu de dur a terme una actualització d'aquest servei migrant-lo al núvol.

La Diputació de Barcelona, com a mesura d'assistència i cooperació amb el món local, ofereix als ens locals de la demarcació serveis de suport en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per facilitar-los i millorar la seva gestió aprofitant les potencialitats de l'ús dels mitjans electrònics.

En aquest marc, el recurs de migració del servei de correu electrònic, és un recurs material que incorpora el servei de migració del servei de missatgeria electrònica al núvol, només per aquells ens locals on la Diputació de Barcelona ja ofereix el servei de correu electrònic.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte a les especificacions determinades en les seves condicions d'accés i ús en el següent document: www.diba.cat/documents/205293/379869173/Condicions_acces_i_us_servei_migracio_correu_electronic.pdf

Per sol·licitar aquest recurs cal haver mantingut una reunió tècnica prèvia de planificació amb l'equip del Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic per valorar si és viable la migració atenent als recursos disponibles per l'ens i al grau d'obsolescència del servei actual en funció de la versió actual de producte amb què s'estigui prestant el servei.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Disposar ja del servei de correu electrònic prestat per la Diputació de Barcelona i que la versió requereixi d'un procés de migració.
Acceptació de les condicions d'accés i ús del recurs "Migració del servei de Correu Electrònic" de la Diputació de Barcelona
Haver mantingut una reunió tècnica prèvia amb el Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic per determinar la viabilitat i oportunitat.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: - Adjuntar en la sol·licitud del recurs les condicions d'accés www.diba.cat/documents/205293/379869173/Condicions_acces_i_us_servei_migracio_correu_electronic.pdf
- Formulari persones interlocutores www.diba.cat/documents/205293/379869173/Formulari_designacio_persones_interlocutores_correu_electronic.doc

Fruit de la fase de diagnosi prevista en les condicions del servei, es poden identificar mancances tant tecnològiques com organitzatives que dificultin la continuïtat del projecte.
En aquest cas, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius (DSTSC) proposarà a l'ens destinatari les mesures a adoptar i el termini per a realitzar-les, així com les mesures de suport que, si escau, se li ofereixin des de la Diputació de Barcelona que puguin ser del seu interès.
Si passat aquest termini, les mancances tecnològiques i/o organitzatives persisteixen i no es pot garantir la correcta implantació del projecte, la DSTSC podrà iniciar els tràmits per a la revocació del suport sens perjudici que l'ens destinatari pugui tornar-lo a sol·licitar.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111219