Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Suport puntual en matèria de formació

Es dona suport puntual a projectes impulsats pels ens locals no adherits al Pla Agrupat de formació de la Diputació de Barcelona relacionats amb llur estratègia formativa i es possibilita la participació puntual en accions formatives organitzades per la Diputació de Barcelona. Pot incloure:
- Cobertura puntual de necessitats formatives dels ens locals.
- Assessorament puntual en l'ordenació i organització de la formació dels empleats de l'ens local.
- Assessorament per a la incorporació de noves formes i metodologies d'aprenentatge (aprenentatge col.laboratiu, espais virtuals, mitjançant aplicacions mòbils, ...)


Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Ens locals no adherits al Pla Agrupat de la Diputació de Barcelona
Que les accions formatives en les que participen siguin validades per l'Àmbit Promotor de Formació corresponent
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció Serveis de Formació

Tel. 934 049 300
ds.formacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
37780