Fitxa del recurs

Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme
Economia i treball

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

Suport econòmic a les actuacions que tinguin per objectiu la promoció de polítiques locals de mercat de treball en municipis amb població inferior o igual a 5.000 habitants.
D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació a les necessitats del territori.
- Adequació: Valoració dels antecedents i justificació de l'actuació en relació a la realitat i necessitats del territori. Puntuació màxima [50 punts].
- Coherència: Valoració dels objectius previstos en l'actuació en relació als resultats a assolir i la metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [50 punts].
100
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-093-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-093-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Nombre màxim de sol·licituds: Màxim una sol·licitud per ens local.
Incompatible amb la sol·licitud del mateix ens de qualsevol altre recurs econòmic dels ofertats pel Servei de Mercat de Treball en el Catàleg de Serveis, a excepció del recurs "Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses". Així mateix, l'activitat realitzada tampoc pot estar subvencionada per algun altre recurs econòmic dels ofertats pel Servei de Mercat de Treball en el Catàleg de Serveis.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els municipis de fins a 1.000 habitants i els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2).
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis
professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o
espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Import mínim d'ajut: 5.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-028, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-028-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.

- Cost total mínim de l'actuació: 5.000 euros.
- Cost total màxim de l'actuació: 15.000 euros.

Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35941