Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants

Suport econòmic a les actuacions que tinguin per objectiu la promoció de polítiques locals de mercat de treball en municipis amb població inferior o igual a 5.000 habitants.
D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació a les necessitats del territori.
- Adequació: Valoració dels antecedents i justificació de l'actuació en relació a la realitat i necessitats del territori. Puntuació màxima [50 punts].
- Coherència: Valoració dels objectius previstos en l'actuació en relació als resultats a assolir i la metodologia de treball plantejada. Puntuació màxima [50 punts].
100

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-092, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-092-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Màxim una sol·licitud per ens local. Incompatible amb la sol·licitud de qualsevol altre recurs
econòmic del vigent Catàleg del Servei de Mercat de Treball, a excepció del recurs "Recull
d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses".

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2).
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis
professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o
espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost de despeses directes elegibles.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/361490338/C4-001-22.pdf
- Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/361490341/C4-001-22.pdf
- Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/361490360/C4-001-22.pdf
- Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/361490363/C4-001-22.pdf
- Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/361490366/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-028, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-028-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual: 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.

- Cost total mínim de l'actuació: 5.000 euros.
- Cost total màxim de l'actuació: 15.000 euros.

Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació; Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Mercat de Treball

Tel. 934 022 538
s.mercattreball@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35939