Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Porta a ResiduRecurs

La Borsa de Subproductes de Catalunya és una plataforma marketplace que té per objectiu posar en contacte les empreses i indústries d'un territori i facilitar la compra venda de subproductes, residus, recursos i matèries primeres secundàries. A través de l'instrument "Porta a ResiduRecurs" els ens locals poden disposar d'una Borsa de Subproductes a nivell comarcal amb abast territorial, oferint un espai segur i eficaç a les empreses per negociar amb altres usuaris i convertir els seus residus en recursos, impulsant la innovació verda.
Per als ens locals destinataris, aquest servei inclou:
- Accés als usuaris i als anuncis publicats a la comarca
- Suport TIC per implementar i mantenir l'instrument "Porta a ResiduRecurs" al web de l'entitat
- Formació dels tècnics per a l'ús de l'eina
- Recursos bàsics de comunicació del servei
- Suport tècnic per a la implantació territorial del servei


Destinataris:
Consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Criteri 1.1 Objectiu (25 punts)
Capacitat d'impulsar l'economia circular
Resposta a les necessitats de la indústria
Grau d'incorporació interna del recurs als serveis de desenvolupament econòmic local

Criteri 1.2 Metodologia (25 punts)
Participació dels agents
Instruments de gestió i organització
Esquema de governança territorial

Criteri 1.3 Impacte i transferibilitat (20 punts)
Mecanismes de seguiment i avaluació
Impacte en termes de desenvolupament econòmic local sostenible
Transferibilitat a altres territoris i entitats locals
70
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%
20
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Actuacions municipals, actuacions que no compleixin cap dels requisits següents [0 punts]
- Actuacions supramunicipals que incorporin instruments concrets de coordinació entre els municipis implicats [2,5 punts]
- Actuacions comarcals realitzades per entitats supramunicipals (consells comarcals, consorcis d'agències, mancomunitats...), sense necessitat de disposar de conveni o altre acord formal de col·laboració en economia circular amb altres entitats locals del territori [5 punts]
- Actuacions comarcals realitzades per entitats supramunicipals (consells comarcals, consorcis d'agències, mancomunitats...) en què existeixi un acord de col·laboració entre les entitats locals del territori en l'àmbit de l'economia circular [7,5 punts]
- Actuacions comarcals realitzades per entitats supramunicipals (consells comarcals, consorcis d'agències, mancomunitats...) que siguin l'única entitat local que desplega l'instrument "Porta a residu-recurs" a la comarca [10 punts]
10

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-001-22.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Disposar d'una persona referent de la plataforma a l'entitat local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35838