Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentals

Suport a activitats culturals adreçades a persones grans amb malalties mentals i a les persones que en tenen cura.
El tipus d'activitats inclou tant les accions culturals finalistes adreçades a la gent gran amb malalties mentals com la formació i sensibilització dels equips cuidadors d'aquestes persones i els d'atenció al públic dels equipaments culturals. Se n'exclouen les activitats centrades en la difusió de les malalties.
Poden ser activitats dels àmbits dels museus, música, teatre, dansa, arts visuals, cinema, circ i biblioteques, sempre i quan no estiguin rebent suport d'altres recursos del catàleg.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'innovació, qualitat cultural i mecanismes d'avaluació del projecte
- Interès qualitatiu i professional [15 punts]
- Ús d'indicadors que permetin l'avaluació qualitativa i quantitativa del programa [10 punts]
- Estratègies de comunicació del projecte [5 punts]
30
Grau de governança, implicació i participació de la ciutadania i dels agents culturals i de salut
- Participació en el disseny i/o execució del programa d'entitats, associacions i/o ciutadans [20 punts]
- Treball transversal amb altres àrees de l'ens, especialment serveis socials [10 punts]
30
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Recursos pressupostaris, materials i tecnològics [15 punts]
- Disposar del personal mínim per a la realització de l'actuació [5 punts]
20
Abast territorial i treball en col·laboració amb altres ens
- Municipis inferiors a 5.000 habitants i zones amb baixa densitat de població [10 punts]
- L'àmbit territorial del projecte supera el del municipi sol·licitant o en el cas dels ens supramunicipals abasta tot el seu territori [5 punts]
- Col·laboració mancomunada entre diversos ens (cal presentar documents d'adhesió al projecte dels diversos ens) [5 punts]
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-078-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-078-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Es pot justificar per capítol 1 fins al 30% de l'import de l'ajut, com a màxim.
Import màxim d'ajut: 8.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Estudis i Recursos Culturals

Tel. 934 022 565
o.estudisrc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35632