Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Programació estable professional dels equipaments escènics i musicals locals

Suport al finançament de la programació estable professional dels equipaments escènics i musicals. Programa en col·laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

No cal presentar sol·licitud per a aquest recurs. Hi ha dues modalitats de suport per als ens locals:

- Ajut mitjançant convocatòria de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles professionals, inclosos en el catàleg PROGRAMA.CAT, adreçada als equipaments escènics i musicals locals bàsics i a altres espais escènics i musicals locals (tipologies d'equipaments dels apartats c i d de l'article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya). Es realitzarà abonant un percentatge del caixet o una quantitat fixa a les companyies.

- Ajut mitjançant convocatòria de concurrència competitiva per tal de finançar les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries durant un període triennal, adreçada als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (tipologia d'equipaments de l'apartat b de l'article 7.1 del Decret 9/2017, de 31 de gener del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya).

Les vies de suport estan orientades a garantir l'equilibri territorial de l'activitat escènica i musical de major qualitat artística, tècnica i professional, tot incrementant la circulació les produccions al voltant dels equipaments de titularitat pública del territori en el conjunt dels àmbits artístics.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Municipis que estiguin adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de la Diputació de Barcelona
Els ens locals que estiguin integrats al Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals.
  • Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Suport a la difusió artística 2023
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 08/11/2022 a 20/11/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Difusió Artística

Tel. 934 022 978
oda@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35524