Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Projecte de mobiliari de biblioteques noves o en trasllat

Davant el procés de creació, rehabilitació integral o trasllat d'una biblioteca pública municipal i la necessitat de contractar l'adquisició de mobiliari, s'ofereix la redacció del projecte de mobiliari i equipament d'acord amb la normativa actual i adaptat als paràmetres del Mapa de Lectura Pública de Catalunya. Inclou el projecte de mobiliari (prestatges, cadires, etc.) i el projecte de l'equipament audiovisual i de radiofreqüència.
S'ofereix exclusivament a biblioteques adherides o en procés d'adhesió a la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la Diputació de Barcelona, sempre que disposin de l'edifici construït o en procés de construcció.
La redacció del projecte de mobiliari estarà condicionada al calendari de les obres i al requisit de que hi hagi els tancaments interiors i exteriors realitzats. A l'inici de l'obra es pactarà el calendari per la realització del projecte per tal d'adaptar el màxim el projecte a les necessitats finals del nou equipament i qualsevol retard en les obres comportarà el corresponent retard en la redacció del projecte de mobiliari.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments de municipis d'entre 1.001 i 20.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Població superior a 2.500 habitants i existència de sol·licituds de Meses de concertació en el Pla "Xarxa de Governs Locals 2020-2023" per a projectes de biblioteques
- Noves biblioteques: [40 punts].
- Biblioteca deficitària: [20 punts].
40
Disposar d'un arquitecte que dirigeixi l'execució del projecte i la vinculi amb la part administrativa de la contractació 25
Tenir l'obra iniciada i una execució de l'obra d'un 20% 20
Adequació als paràmetres del Mapa de Lectura Pública de Catalunya 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-074-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-074-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per municipi i per biblioteca de la Xarxa.
Altres condicions: - L'actuació prevista ha de suposar complir amb allò que estableix el mapa de Lectura Pública o bé un creixement en superfície de la biblioteca respecte a la situació actual d'un mínim del 50%.
- L'ajuntament sol·licitant ha de tenir consignació pressupostària suficient en l'exercici en curs per licitar l'adquisició del mobiliari , o bé comprometre's a tenir-la en l'exercici en el que es prevegui executar l'actuació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23211