Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Planificació estratègica territorial

Amb l'objectiu de potenciar la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local, es dona suport a les actuacions següents:
- Plans estratègics integrals, així com les diferents fases o components d'un pla estratègic: diagnosi, participació, narrativa territorial, prospectiva, concurrència amb altres planejaments, etc.
- Plans de desenvolupament econòmic, plans de reactivació, plans directors, plans d'acció de promoció econòmica o similars
- Oficines de gestió estratègica


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Criteri 1.1 Objectiu [35 punts]
- Té capacitat per impulsar el desenvolupament del territori
- Té caràcter estratègic i incidència territorial
- Respon de forma eficaç a necessitats i demandes
- Millora la governança

Criteri 1.2 Metodologia [20 punts]
- Participació
- Instruments de gestió, adaptació organitzativa i transversalitat
- Cronograma
- Pressupost, dimensionat i coherent amb les activitats

Criteri 1.3 Impacte i transferibilitat [15 punts]
- Mecanismes de seguiment i avaluació
- Transferibilitat a altres territoris i entitats locals
70
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
- Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb un pes màxim del 20%
- Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb un pes màxim del 5%
- Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 45%
- Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb un pes màxim del 25%
20
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
- Actuacions municipals, actuacions que no compleixin cap dels següents requisits, amb una puntuació de [0 punts].
- Actuacions que incorporin instruments concrets de coordinació entre els municipis implicats, sense necessitat de disposar de conveni o altre acord amb aquest nivell de formalitat, amb una puntuació màxima de [5 punts].
- Actuacions que es presentin de manera conjunta entre diversos municipis quan un dels participants superi el 60% de participació, amb una puntuació màxima de [7,5 punts].
- Actuacions supramunicipals realitzades per entitats supramunicipals (agències, consells comarcals, consorcis...) i a aquells per als quals existeixi un conveni o altre instrument de formalització aprovat. També als que es presentin de manera conjunta entre diversos municipis sempre i quan la participació de cap d'ells superi el 60%, amb una puntuació màxima de [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i una carta d'adhesió per a cada ens. Descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Informacio_Execucio_Conjunta_Carta_adhesio.pdf
Altres condicions: Import màxim de l'ajut: 35.000 euros per sol·licitud.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Despesa corrent dels capítols pressupostaris:
Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost
empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis
professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o
espais, etc.
Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Import màxim d'ajut: 35.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-033, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-033-23.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'ha de informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic

Tel. 934 049 171
o.estrategiesde@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35473