Fitxa del recurs

Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública
Comerç i consum

Servei de préstec de carpes

Préstec de carpes de 3x3 metres per donar suport als ens locals en l'organització de fires de locals que generin activitat econòmica al territori.
Per als municipis de fins a 5.000 habitants el servei inclou el transport de les carpes al mateix municipi..
Per als municipis de més de 5.000 habitants serà el propi municipi l'encarregat de recollir les carpes al magatzem logístic de la Diputació de Barcelona.


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens, amb preferència pels que tinguin menys població
- Fins a 1.000 habitants: [70 punts]
- De 1.001 a 2.500 habitants: [50 punts]
- De 2.5001 a 5.000 habitants: [40 punts]
- De 5.001 a 10.000 habitants: [30 punts]
- De 10.001 a 20.000 habitants: [20 punts]
- Més de 20.000 habitants: [10 punts]
70
Ordre d'entrada amb relació a la data sol·licitada de disposició del servei
- 1r.: [15 punts].
- 2n.: [10 punts].
- 3r.: [5 punts].
- Resta: [0 punts].
15
Tipologia de la fira
- Especialitzada: [15 punts].
- Multisectorial: [0 punts].
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40 punts

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-090, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-090-22.pdf
Altres condicions: - És necessari fer una sol·licitud per a cada servei de préstec sol·licitat.
- El termini màxim de cessió de les carpes és el 31/12 de l'any en curs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 18/2017 de l'1 d'agost de comerç, serveis i fires; Llei 20/2013 de 9 de desembre de garantia de la unitat de mercat; Reia Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Suport al Teixit Comercial Local

Tel. 934 049 216
o.mercatsfl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35341