Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Assessorament en convivència, diversitat i cicle de vida

Assessorament i acompanyament tècnic puntual que té per objectiu donar suport a actuacions municipals, en totes les seves fases, i que requereixen un tractament especialitzat en els àmbits de treball del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens local ha de presentar el formulari de dades tècniques degudament emplenat
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-041-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-041-23.pdf

- Els ajuntaments que sol·licitin assessorament en la viabilitat de posada en marxa d'un servei de mediació, hauran de presentar un document propi de proposta de projecte de Servei de mediació on hi consti la següent informació: justificació, característiques del servei, necessitats detectades, capacitat econòmica i model de gestió.
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local. Aquesta condició no s'aplica en el cas de sol·licitar un assessorament per determinar la viabilitat de la creació d'un servei de mediació.
Altres condicions: El Servei valorarà l'adequació de l'objecte de la sol·licitud amb el recurs que s'ofereix.
En el cas dels assessoraments per determinar la viabilitat de la creació d'un servei de mediació, aquest recurs queda restringit a ajuntaments majors de 10.000 habitants i les sol·licituds s'hauran de lliurar no més tard del 30/04 de l'any de la convocatòria.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol d'igualtat efectiva entre dones i homes; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
    Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35040