Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Planificació estratègica de la plantilla: estructura, contingut, composició i dimensionament

Assistència als ens locals per a la millora en la presa de decisions mitjançant la planificació estratègica dels seus recursos humans i així donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents en el seu municipi a partir d'un anàlisi tècnic i de dades obtingudes a partir de treballs de benchmarquing. L'anàlisi es pot dur a terme pel global de la plantilla o bé, en cas de necessitat de l'ens, per a col·lectius o àmbits específics de l'organització (exemples per col·lectius: policia local, brigada, tècnics,... o per àmbits: serveis generals, serveis tècnics, cultura,...). El tipus d'anàlisi plantejats, segons necessitats de l'ens són:

- Anàlisi de l'estructura i cobertura de la plantilla: es fa un anàlisi de la composició, el dimensionament, el règim i classificació, la forma de cobertura, ratis de comandament, nivells organitzatius entre d'altres indicadors i variables per determinar la composició i dotació més adequades de la plantilla, àmbit o col·lectiu de l'ens considerant les necessitats que es poden plantejar en el termini d'una o dues legislatures. Es fa referència a aquella plantilla, àmbit o col·lectiu que seria desitjable amb perspectiva a curt o mig termini.

- Anàlisi dels empleats: es fa un estudi dels ocupants de les places quant a vinculació de l'empleat envers la plaça i el lloc de treball i també un anàlisi d'edats dels seus ocupants. Com a conseqüència d'aquest anàlisi analitzem variables que es considerin atenent a les necessitats de l'ens com ara índex de temporalitat i índex envelliment.

- Assessorament en el contingut bàsic del registre de personal com a instrument d'ordenació i planificació dels recursos humans en aquells ajuntaments que no disposin d'un sistema d'informació de gestió de recursos humans. El suport consistirà en indicar els continguts, l'estructura, la sistematització de dades i el manteniment que requereix el registre de personal.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
-Existència d'un departament de recursos humans com a unitat orgànica diferenciada [50 punts]
-Existència de, com a mínim, una dotació d'1 tècnic associat a l'àmbit de recursos humans [25 punts]
-Existència d'un suport administratiu assignat a l'àmbit de recursos humans [15 punts]
50
Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència en l'any immediatament anterior 35
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-193-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-193-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34743