Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Planificació de la plantilla: anàlisi de la temporalitat i proposta tècnica de l'ocupació ordinària

S'ofereix suport i assessorament tècnic en l'anàlisi de la temporalitat de la plantilla de personal on es determinen quines són les places que han de cobrir-se de forma definitiva en funció de la normativa vigent, la situació de temporalitat i les prioritats de l'organització.

- Inclou la revisió dels expedients de personal per identificar totes les situacions de temporalitat (funcionari interí i laboral temporal).

- Inclou l'elaboració d'un informe de la situació de temporalitat i proposta tècnica de l'ocupació ordinària de les places .


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Existència d'un departament de recursos humans com a unitat orgànica diferenciada (50 punts)
Existència de, com a mínim, una dotació d'1 tècnic associat a l'àmbit de recursos humans (25 punts)
Existència d'un suport administratiu assignat a l'àmbit de recursos humans (15 punts)
50
Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència en l'any immediatament anterior 35
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants 15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-192-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-192-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934049360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública; Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111680