Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Tallers de promoció i divulgació europea

La finalitat d'aquests tallers és apropar el projecte europeu a la ciutadania i en particular als nens i nenes i als i les joves.
Es preveuen dos tipus de tallers amb una durada no superior a les 2 hores cadascun, per a grups de màxim 25-30 persones :
- Taller "Europa a les escoles", per a nens i nenes de primària amb la finalitat de fer una aproximació i introducció d'Europa, què significa ser europeus, una moneda única, un espai comú, etc.
- Taller "Europa als instituts", per a joves d'ESO, cicles formatius i batxillerat, amb la finalitat d' informar sobre els programes i ajuts que la UE posa a disposició de la joventut per promoure la mobilitat internacional, tant per estudiar, com per formar-se i treballar.

D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a les anualitats 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels ens amb menys població
-Fins a 10.000 habitants [70 punts].
-De 10.001 a 50.000 habitants [60 punts].
-Més de 50.000 habitants [50 punts].
70
Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers
- L'ens disposa com a mínim d'un centre o equipament on realitzar els tallers [10 punts].
10
L'ens te una motivació raonada del perquè dels tallers a realitzar i te els col·lectius ben identificats
Grau de motivació dels objectius de les actuacions i els col·lectius identificats:
- No s'ha indicat la motivació de les actuacions sol·licitades ni els col·lectius a qui s'adreça [0 punts].
- Explicació correcta de la motivació de les actuacions sol·licitades i de la identificació dels col·lectius a qui s'adreça [5 punts].
- Argumentació clara i coherent sobre la motivació de les actuacions sol·licitades i dels col·lectius identificats [10 punts] .
10
Existència d'un sistema per a contactar amb els centres educatius i entitats interessades
- L'ens no disposa d'un sistema ben articulat per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades [0 punts].
- L'ens disposa d'un sistema per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades de força qualitat [5 punts].
- L'ens disposa d'un sistema ben articulat per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-205, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-205-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens i en cada sol·licitud el nombre màxim de tallers serà de dos.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-062, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-062-23.pdf
Altres condicions d'execució i justificació: Enviament a través del PMT del formulari de justificació en el termini màxim d'un mes des de la finalització del darrer taller. De manera opcional, adjuntar, algun tipus de prova gràfica de l'activitat realitzada (fotografies, fulletons, tríptics,etc...).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34122