Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Tallers de promoció i divulgació europea

La finalitat d'aquests tallers és apropar el projecte europeu a la ciutadania. Es preveuen tres tipus de tallers amb una durada no superior a les 2 hores cadascun, per a grups de màxim 25-30 persones per als dos primers i sense límit d'assistents per al tercer:

- Taller "Europa a les escoles", per a nens i nenes de primària amb la finalitat de fer una aproximació i introducció d'Europa, què significa ser europeus, una moneda única, un espai comú, etc...
- Taller "Europa als instituts", per a joves d'ESO, cicles formatius i batxillerat, amb la finalitat d' informar sobre els programes i ajuts que la UE posa a disposició de la joventut per promoure la mobilitat internacional, tant per estudiar, com per formar-se i treballar.
- Xerrada ciutadana sobre Europa, adreçada a la ciutadania en general. Es tracta d'organitzar una xerrada o conferència sobre alguna temàtica d'interès per promocionar i divulgar els valors de la Unió, els drets i els deures de pertànyer a aquesta comunitat o algun tema sobre l'actualitat europea.

D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a les anualitats 2022, 2023


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Nombre d'habitants de l'ens local, amb priorització dels ens amb menys població
-Fins a 10.000 habitants [70 punts].
-De 10.001 a 50.000 habitants [60 punts].
-Més de 50.000 habitants [50 punts].
70
Existència d'equipaments adients on desenvolupar els tallers
- L'ens disposa com a mínim d'un centre o equipament on realitzar els tallers [10 punts].
10
L'ens te una motivació raonada del perquè dels tallers a realitzar i te els col·lectius ben identificats
Grau de motivació dels objectius de les actuacions i els col·lectius identificats:
- No s'ha indicat la motivació de les actuacions sol·licitades ni els col·lectius a qui s'adreça [0 punts].
- Explicació correcta de la motivació de les actuacions sol·licitades i de la identificació dels col·lectius a qui s'adreça [5 punts].
- Argumentació clara i coherent sobre la motivació de les actuacions sol·licitades i dels col·lectius identificats [10 punts] .
10
Existència d'un sistema per a contactar amb els centres educatius i entitats interessades
- L'ens no disposa d'un sistema ben articulat per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades [0 punts].
- L'ens disposa d'un sistema per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades de força qualitat [5 punts].
- L'ens disposa d'un sistema ben articulat per a contactar amb els centres eductius i entitats interessades [10 punts].
10

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-202, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-202-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: Comunicació del responsable de l'ens local, a través del PMT, conforme s'han realitzat els tallers així com una breu valoració tant de l'ens com dels participants per a cada taller realitzat. De manera opcional, adjuntar, algun tipus de prova gràfica de l'activitat realitzada (fotografies, fulletons, tríptics,etc...).

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Europa i Estratègia Internacional

Tel. 934022077
o.europa.eint@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
34118