Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Equipaments responsables 2030: adquisició de materials i equipaments per a l'estimulació sensorial

Participació en el finançament de materials i equipaments per la detecció precoç, l'estimulació sensorial i desenvolupament integral d'infants a les escoles bressol i a les escoles d'educació especial municipals. S'inclouen compres i adquisicions de mobiliari modular, puffs, transformables i elements ergonòmics; pantalles i dispositius d'informació i comunicació; tauletes, commutadors i dispositius de control de les instal·lacions; fibres de llum i altres dispositius d'il·luminació; elements electroacústics, tubs de bombolles, ventiladors, conjunts de boles i altres elements similars adreçats a la inclusió i a l'atenció a la diversitat educativa.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Ser titular de l'escola o centre educatiu

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/345769268/C1-001-21.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per cada escola o centre educatiu.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6.
Import màxim d'ajut: 25.000 €
Documentació per a la justificació: En funció de la modalitat d'execució i l'import de l'ajut, s'ha d'adjuntar un dels formularis següents:
- C4-001-21. A càrrec de l'ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-001-21.pdf
- C4-002-21. Per encàrrec en un ens instrumental,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-002-21.pdf
- C4-003-21. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministratiu,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-003-21.pdf
- C4-004-21. Per encàrrec en altres ens destinatari,
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-004-21.pdf
- C4-005-21. Justificació de despeses simplificada (ajuts iguals o inferiors a 2.000 EUR),
www.diba.cat/documents/205293/343514128/C4-005-21.pdf

Dades tècniques C4-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/345769272/C4-052-21.pdf
Període d'execució i justificació: Execució anual: 01/01/2021 a 31/12/2021
Justificació 2021: voluntària, fins 15/11/2021; final, 02/01/2022 a 31/03/2022

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2021.
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els seus centres propis.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2021
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: 02/08/2021 a 30/09/2021
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
33183