Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Equipaments 2030 responsables i educadors: gestió de centres i serveis

Elaboració d'estudis i documents de centre com a suport a la gestió, la creació i/o millora dels centres educatius de titularitat municipal. Les actuacions a desenvolupar s'inclouen en els següents àmbits d'actuació.

Elaboració de diagnosi:
- Oferta educativa de centres educatius.
- Model de servei per a qualsevol escola municipal excepte les d'Educació Especial.
- Estudi de costos i viabilitat per a tots els centres educatius municipals.
- Recursos humans adscrits a les Escoles Bressol Municipals.

Acompanyament i suport a:
- Concreció de la modalitat de servei dels centres educatius municipals.
- Actualització dels projectes educatius de centre (PEC).
- Actualització de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).
- Disseny de l'oferta educativa per a centres educatius municipals.
- Preparació de contractes per a escoles bressol municipals.
- Confecció de pressupostos de contracte, modificació de preus públics i projectes d'establiment de servei.
Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors.
www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030

La concessió d'aquest recurs genera automàticament la condició de membre de la Xarxa d'equipaments 2030 responsables i educadors per part de l'ens sol·licitant.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'adequació que es sol·licita [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs [20 punts].
Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no adequat, 10 punts adequació suficient, 15 punts adequació notable i 20 punts adequació excel·lent.
Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a: diba.cat/web/educacio/cataleg
60
Vinculacions amb altres actuacions de l'àmbit territorial
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins de la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins del mateix territori. Per a cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 20 punts, sol·licitud necessària/derivada d'altres actuacions.
20
Factors d'equitat i característiques socioeducatives
- Taxa d'atur registrat
- Percentatge de població estrangera
- Taxa d'alumnat amb NESE a primària
- Taxa d'escolarització en educació infantil de primer cicle
- Taxa de graduació a l'ESO
Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'elabora un índex agregat que compara els valors obtinguts per l'ens sol·licitant amb valors comarcals, provincials o de tram de població de manera que, a major indici de complexitat i de risc de pèrdua d'equitat, major proporció de punts que s'obté.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 65
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-112, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-112-23.pdf
Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La realització d'aquests suports pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Consell Escolar i/o s'han adoptat determinats acords per part d'aquest. A més pot implicar la necessitat d'acreditar per part de l'ens que els resultats de l'actuació s'han posat en coneixement del Ple i/o que s'han adoptat determinats acords per part d'aquest.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'art.84.2.d estableix la competència dels ens locals per regular i gestionar els equipaments municipals; i en l'àmbit sectorial educatiu, en especial la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, quan a l'art 159.3.b reconeix la competència dels municipis per organitzar i gestionar els seus centres propis.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23084