Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Activitats en matèria de memòria democràtica

Suport econòmic a activitats realitzades pels ens locals en matèria de memòria democràtica.
S'entén per memòria democràtica les actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l'entorn d'espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la Guerra Civil i la Dictadura i, especialment, amb la repressió, l'exili i la lluita antifranquista.
S'entén per Espais de Memòria aquells espais d'accés públic amb elements commemoratius,d'interpretació o amb vestigis immobles visitables, corresponents a la II República, la Guerra Civil o la Dictadura.
Inclou activitats:
- De reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de col·lectius i persones víctimes de la repressió franquista.
- Relacionades amb la recuperació, dignificació, senyalització i museïtzació d'Espais de Memòria (s'exclouen despeses d'inversions i material inventariable).
- De recerca, reflexió, difusió i divulgació de fets, col·lectius i persones relacionades amb la II República, la Guerra Civil i la Dictadura.
L'objectiu del recurs és contribuir a la recuperació de la memòria democràtica als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona, impulsar les polítiques en aquest àmbit i col·laborar amb els ens locals en el seu desenvolupament. En aquest marc, es persegueix fomentar el reconeixement i la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista; reivindicar els fets, les persones i els valors de la lluita antifranquista i impulsar la seva difusió; i dignificar l'espai públic amb elements commemoratius i de senyalització o interpretació.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte, en termes de concepció, planificació i execució, innovació, avaluació i claredat expositiva
- Concepció i objectius. Valoració molt positiva: de [15 a 10 punts]; bastant positiva: de [9 a 5] punts; poc positiva: de [4 a 1 punts]; negativa: [0 punts]
- Claredat expositiva. Molt bona: de [15 a 10 punts]; bastant bona: de [9 a 5 punts]; bona: de [4 a 1 punts]; insuficient: [0 punts]
- Elements innovadors. Molt útils: de [10 a 8 punts]; útils: de [7 a 5 punts]; poca utilitat: de [4 a 1 punts]; sense utilitat: [0 punts]
- Execució tècnica. Excel·lent: de [10 a 8 punts]; bona: de [7 a 5 punts]; regular: de [4 a 1 punts]; insuficient: [0 punts]
- Mecanismes d'avaluació. Molt per sobre de les expectatives: de [5 a 4 punts]; Per sobre de les expectatives: [3 punts]; Compleix expectatives: de [2 a 1 punts]; No compleix expectativa: [0 punts]
55
Activitat de reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de persones i col·lectius víctimes de la repressió
Activitats d'homenatge i reparació: fins a [10 punts]
Activitats pedagògiques: fins a [5 punts]
Estudis: fins a [3 punts]
Jornades, conferències, taules rodones: fins a [2 punts]
20
Existència al municipi d'Espais de Memòria de titularitat municipal
Existència d'un espai [fins a 10 punts]:
- Espai accessible i parcialment senyalitzat: fins a [5 punts]
- Espai obert regularment al públic, senyalitzat i amb elements d'interpretació: fins a [10 punts]
Relació del projecte amb l'Espai de memòria: fins a [5 punts]. Relació alta: [de 4 a 5 punts]; relació parcial: [3 punts]; cap relació: [0 punts]
15
Treball en xarxa: grau de participació d'altres ajuntaments, de la societat civil i d'altres agents locals
Projecte en col·laboració amb altres ajuntaments: fins a [10 punts]
Projecte en col·laboració amb entitats associatives locals: fins a [5 punts]
Projecte en col·laboració amb altres agents: fins a [3 punts]
No s'ha desenvolupat cap mecanisme de participació: [0 punts]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: Els ens sol·licitants podran adjuntar documents en pdf corresponents a la programació d'activitats o a les característiques físiques i d'accessibilitat dels Espais de Memòria.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Les despeses del Capítol 1 poden ser fins a un 25%, com a màxim, del cost total de l'activitat.
La tipologia de despeses elegibles son aquelles que comporten despeses corrents (jornades, conferències i taules rodones; actes públics, actuacions artístiques i lloguer d'equipament tècnic; encàrrecs professionals de projectes; estudis, recerca i publicacions -edicions o digitals-; comunicació i webs; activitats educatives i materials pedagògics; continguts i disseny d'exposicions; etc) i que s'imputin al cap. 2 de l'ajuntament. S'exclouen les despeses ordinàries de subministraments. No son elegibles l'adquisició de material inventariable ni les despeses d'inversions en equipament o infraestructures o en obres, així com les de manteniment, que no siguin imputables al cap. 2 de l'ajuntament.
Import màxim d'ajut: 7.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: El cost total del projecte no podrà ultrapassar els 15.000 euros, i nomes podrà constar de despeses elegibles (corrents). Cal recordar que s'haurà de justificar la realització de tota l'activitat presentada amb el seu cost total.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Tel. 934 049 082
dsscg.memdemocratica@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
32785