Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Activitats en matèria de memòria democràtica

Suport econòmic a activitats realitzades pels ens locals en matèria de memòria democràtica.

S'entén per memòria democràtica les actuacions destinades a recuperar, reparar, dignificar, investigar, difondre i reflexionar a l'entorn d'espais, fets, persones i col·lectius relacionats amb la II República, la Guerra Civil i la Dictadura i, especialment, amb la repressió, l'exili i la lluita antifranquista.

Inclou activitats:

- De reconeixement de la lluita antifranquista i de reparació de col·lectius i persones víctimes de la repressió franquista.
- De recerca, reflexió, difusió i divulgació de fets, col·lectius i persones relacionades amb la II
República, la Guerra Civil i la Dictadura.
- Relacionades amb la recuperació, dignificació, senyalització i museïtzació d'Espais de Memòria (s'exclouen despeses d'inversions i material inventariable). S'entén per Espais de Memòria aquells
espais d'accés públic amb elements commemoratius, d'interpretació o amb vestigis immobles
visitables, corresponents a la II República, la Guerra Civil o la Dictadura.

L'objectiu del recurs és contribuir a la recuperació de la memòria democràtica als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona, impulsar les polítiques en aquest àmbit i col·laborar amb els ens locals en el seu desenvolupament. Concretament es fixen tres grans objectius:

1. Fomentar el reconeixement i la reparació de les víctimes i represaliats de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.
2. Donar a conèixer els fets, les persones i els valors de la II República i de la lluita antifranquista.
3. Dinamitzar el Espais de Memòria democràtica municipals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Execució, activitats programades i enfocs específics
1. Execució i avaluació (màxim 5 punts).
- Detalla equip tècnic [2 punts].
- Descriu mecanismes de seguiment [1 punt].
- Descriu mecanismes de comunicació [1 punt].
- Descriu mecanismes d'avaluació [1 punt].

2. Projecte continuador (màxim 2 punts).
- El projecte es continuador d'un de presentat en convocatòries anteriors: [2 punts.]
- El projecte és nou: [1 punt].

3. Activitats programades (màxim 18 punts).
- D'homenatge i reparació: [ 2 punts].
- Pedagògiques: [2 punts].
- Recerca i estudis: [2 punts].
- Recurs web: [2 punts].
- Exposició: [2 punts.]
- Jornades, conferències i taules rodones: [2 punts].
- Actuacions artístiques: [2 punts].
- Audiovisuals: [2 punts].`
- Publicació (edició i online): [2 punts].

4. Existència d'enfocs específics en el projecte (màxim 6 punts).
- Enfocament que subratlli el paper de la dona [2 punts].
-Enfocament que subratlli la lluita del col·lectiu LGTBI [2 punts].
- Activitat especialment adreçada als joves [2 punts].
31
Qualitat tècnica
1. Adequació del projecte als objectius del recurs (màxim 9 punts).
- Fomenta el reconeixement i la reparació de les víctimes i represaliats de la Guerra Civil i de la dictadura franquista [3 punts].
- Donar a conèixer els fets, les persones i els valors de la II República i de la lluita antifranquista [3 punts].
- Dinamitzar el Espais de Memòria democràtica municipals [3 punts].

2.Claredat expositiva del projecte (màxim 4 punts).
Projecte enunciat sense definir [1 punt].
Projecte poc definit i insuficientment desenvolupat [2 punts].
Projecte detallat, minuciós, exhaustiu i entenedor [4 punts].

3. Detall del pressupost (màxim 5 punts).
- No es detalla [0 punts].
- Genèric [2 punts].
- Inclou partides orientatives [ 3 punts].
- Inclou partides detallades [4 punts].
- Detalla proveïdors i contractes externs [1 punt].

4. Finançament (màxim 5 punts).
- Es cofinança pel destinatari [3 punts].
- Preveu aportacions d'altres administracions [1 punt].
- Preveu ingressos [1 punt].

23
Municipis per trams de població
Trams de població:
- Fins a 1.000 habitants [20 punts].
- 1.001 a 2.500 habitants [18 punts].
- 2.501 a 5.000 habitants [16 punts].
- 5.001 a 10.000 habitants [14 punts].
- 10.001 a 20.000 habitants [12 punts].
- 20.001 a 30.000 habitants [10 punts].
- 30.001 a 50.000 habitants [8 punts].
- De 50.001 a 75.000 habitants [6 punts].
- Més de 75.000 habitants [ 4 punts].
- Consells comarcals [10 punts].
En cas de col·laboració interadministrativa, es contarà el municipi de menor població.
20
Espais de memòria democràtica i relació amb el projecte
Existència d'espais de memòria (fins a 14 punts).
- Un o més espais de titularitat municipal accessibles i parcialment senyalitzats [4 punts].
- Un o més espais de titularitat municipal obert regularment al públic, senyalitzat i amb elements d'interpretació [8 punts].
- El projecte detalla la relació amb els espais de memòria democràtica del municipi [6 punts].

14
Treball en xarxa
Màxim 12 punts:
-Projecte en col·laboració amb associacions locals [2 punts].
-Projecte en col·laboració amb un altre ajuntament [3 punts].
-Projecte amb dos o més ajuntaments [ 6 punts].
-Projecte en col·laboració amb altres agents, inclosos consells comarcals [2 punts].
-Existència d'una comissió de Memòria històrica o similar al municipi [2 punts].
12
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-190916, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-190916-24.pdf


Els ens sol·licitants podran adjuntar documents en pdf corresponents a la programació d'activitats o a les característiques físiques i d'accessibilitat dels Espais de Memòria
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens com a màxim
Altres condicions: El cost total del projecte no podrà ultrapassar els 15.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.

Capítol 2.

Capítol 4.

Les despeses del Capítol 1 poden ser fins a un 25%, com a màxim, de l'import concedit.

La tipologia de despeses elegibles de capítol 2 son aquelles que comporten despeses corrents que han estat imputades al capítol 2 de l'ens local, tals com: jornades, conferències, taules rodones, actes públics, actuacions artístiques, lloguer d'equipament tècnic, encàrrecs professionals de projectes, estudis, recerca, publicacions (edicions o digitals), comunicació i webs, activitats educatives, materials pedagògics, continguts, disseny d'exposicions, etc.

Les despeses de capítol 4 inclouen transferències a entitats o altres administracions sempre que es justifiqui fefaentment que la despesa associada correspon a les activitats programades.

S'exclouen les despeses ordinàries de subministraments. No son elegibles l'adquisició de material inventariable ni les despeses d'inversions en equipament o infraestructures o en obres, així com les de manteniment, que no siguin imputables al capítol 2 de l'ens local.
Import mínim d'ajut: 1.500 €
Import màxim d'ajut: 7.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936220/C4-001-24.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/399936246/C4-006-24.pdf

Els ens podran adjuntar documents en pdf corresponents al balanç i valoració de le actuacions, fotografies, documentació gràfica impresa, captures web, etc
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2024 a 31/12/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2024; final, 02/01/2025 a 31/03/2025

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General

Tel. 934 049 082
dsscg.memdemocratica@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
190916