Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Consultes jurídiques

És un servei d'assessorament jurídic ràpid consistent en l'atenció telefònica o via correu electrònic de consultes puntuals, relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen els ens locals, a les quals es dona resposta immediata, o quasi immediata, pel mateix canal. S'atenen totes les consultes que no estiguin relacionades amb l'àmbit de recursos humans, excepció feta d'aquelles que afectin als membres electes i als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

L'horari d'atenció és de matí i tarda tots els dies laborables.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Les consultes es canalitzaran per correu electrònic, a l'adreça s.assistenciajl@diba.cat o pel telèfon 934 022 205.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Totes les consultes jurídiques que s'atenen es registren en una base de dades de la Direcció de Serveis Jurídics, prèvia confecció d'una fitxa per part del tècnic o tècnica que se n'ha fet càrrec. A més, un cop anonimitzades, serveixen per nodrir la Base d'estudis jurídics, ubicada a la zona d'accés restringit del web de la Diputació, a la qual poden accedir els ens locals de la demarcació de Barcelona de forma gratuïta.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2024
Canal: Telèfon i correu electrònic
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 01/01/2024 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
239336