Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Consultes jurídiques

És un servei d'assessorament jurídic ràpid consistent en l'atenció telefònica de consultes puntuals, relacionades amb qualsevol de les competències que exerceixen els ens locals, a les quals es dona resposta immediata, o quasi immediata, pel mateix canal. S'atenen totes les consultes que no estiguin relacionades amb l'àmbit de recursos humans, excepció feta d'aquelles que afectin als membres electes i als funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

L'horari d'atenció és de matí i tarda tots els dies laborables. Telèfon 934 022 205.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Fins nou avís, amb motiu de la COVID-19 les consultes es canalitzaran per correu electrònic, a l'adreça s.assistenciajl@diba.cat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Totes les consultes jurídiques que s'atenen es registren en una base de dades de la Direcció de Serveis Jurídics, prèvia confecció d'una fitxa per part del tècnic o tècnica que se n'ha fet càrrec. A més, un cop anonimitzades, serveixen per nodrir la Base d'estudis jurídics, ubicada a la zona d'accés restringit del web de la Diputació, a la qual poden accedir els ens locals de la demarcació de Barcelona de forma gratuïta.

Normativa aplicable:

  • Reglament sobre l'assistència jurídica, econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis Tots els trams.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Assistència Jurídica Local

Tel. 934 022 205
s.assistenciajl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110601