Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Xarxes relacionals d'esports

L'objectiu és construir una xarxa relacional entre municipis i els Serveis d'Esports de la Diputació de Barcelona, en diferents àmbits d'especialització del món esportiu local:
- Xarxa d'organitzadors d'esdeveniments esportius: dirigida al personal tècnic municipal encarregat de gestionar, organitzar i/o col·laborar amb les entitats esportives en l'organització d'aquests esdeveniments. L'objectiu es dotar-los d'eines i coneixements per millorar la gestió diària dels esdeveniments esportius de la província i impulsar-ne la qualitat
- Comunitat Esportiva Local: entorn virtual dirigit als i les professionals del món esportiu local per treballar de forma col·laborativa, compartir i gestionar coneixement a través de diverses eines de participació (blogs, fòrums, wikis,..)
- Comunitat Joventut Esportiva, Societat Activa: entorn virtual comú per a persones que comparteixen una afinitat d'interessos i conviccions per lluitar contra l'abandonament esportiu i el sedentarisme de l'adolescència en joves en situacions socioeconòmiques desfavorables per a què tornin a gaudir de pràctiques fisicoesportives i assoleixin actituds vitals positives. La finalitat és treballar de forma col·laborativa per compartir i gestionar coneixement a través de diverses eines de participació amb els ens encarregats de gestionar, organitzar i/o col·laborar en l'àmbit d'actuació del projecte transformador: implementació municipal del projecte Joventut Esportiva, Societat Activa, programes esportius d'esport i comunitat i/o la gestió dels ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables
- Projecte TIR (Trobar-Intercanviar-Reflexionar): dirigida al personal tècnic o electe amb responsabilitats en l'àmbit d'esports dels municipis de menys de 10.000 habitants. L'objectiu és oferir assistència i cooperació tècnica sota un marc de col·laboració, implicació i proximitat

D'acord amb les convocatòries corresponents es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Les admissions de nous membres a les respectives xarxes es farà en funció dels requisits, disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada xarxa.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Les admissions de nous membres a les respectives xarxes es farà en funció dels requisits, disponibilitat de recursos i temporització de treball de cada xarxa.
- Sol·liciteu per correu electrònic a quina xarxa voleu formar part i especifiqueu les dades de contacte del personal participant.

Normativa aplicable:

  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Millora de la qualitat dels agents esportius locals 2023
Canal: Correu electrònic
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23318