Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Targeta Moneder d'Impacte Social

Amb aquest programa es pretén facilitar a Serveis Socials, la gestió d'ajuts econòmics d'alimentació, així com l'accés de les famílies a l'alimentació fresca i a d'altres productes bàsics, afavorint al màxim, el desenvolupament d' estratègies d'atenció a les necessitats alimentàries tenint en compte l'autonomia, la promoció i la coresponsabilitat de les persones. Mitjançant la targeta moneder, també es pot accedir al pagament de les despeses de farmàcia, òptica imaterial escolar. La finalitat principal és dotar d'una nova modalitat de pagament dels ajuts descrits, d'una forma més racional i eficient dins el circuit actual de suport des de serveis socials.

Aquesta targeta moneder és una targeta de prepagament amb un valor monetari definit pels serveis socials bàsics dels ens locals de la província de Barcelona que evita l'estigmatització del beneficiari al poder escollir una gran diversitat d'aliments i productes de necessitat.

El programa contempla suport als professionals dels serveis socials municipals per la seva implementació des de la perspectiva del treball municipal i d'acompanyament tècnic.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
Disposar de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de primera necessitat

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - La presentació de la sol·licitud implica:
1. Que es compromet a subscriure amb Money To Pay el Contracte d'emissió de Targetes Prepagament que CaixaBank li facilitarà.
2. Que disposa de consignació pressupostària per a ajuts socials d'urgència alimentària i productes de primera necessitat i que desitja posar-los a l'abast de les persones beneficiàries mitjançant aquest programa.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23314